AUTOR: P.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti

U BiH je 322.203 više aktivnih vozačkih dozvola nego registriranih cestovnih motornih vozila, tj. na četiri aktivne vozačke dozvole uvjetno dođu tri cestovna motorna vozila ili, izraženo u postotku, gotovo 75 posto osoba koje posjeduju aktivnu vozačku dozvolu posjeduje i vlastito motorno vozilo.

Prema informaciji BiHAMK-a, u protekloj, 2014. godini u BiH aktivno je bilo 1,243.846 vozačkih dozvola. Po prikupljenim statističkim podacima, najveći broj aktivnih vozačkih dozvola evidentiran je u Federaciji BiH, i to 754.082 ili 60,6 posto od ukupnog broja aktivnih vozačkih dozvola na području BiH, u Republici Srpskoj 458.507 ili 36,89 posto, dok je u Distriktu Brčko aktivno 31.257 vozačkih dozvola ili 2,51 posto od ukupnog broja aktivnih vozačkih dozvola na području BiH.

Po podacima Agencije za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA), u 2014. godini evidentirano je 398.486 aktivnih vozačkih dozvola osoba ženskog spola ili 32,04 posto od ukupnog broja aktivnih vozačkih dozvola, dok je 845.360 aktivnih vozačkih dozvola osoba muškog spola, odnosno 67,96 posto. Najveći postotak vozačica ima Zapadno-hercegovačka županija, slijedi Unsko-sanska, Posavska… – Promatrajući ove podatke, vidljivo je da je trend smanjenja ukupnog broja vozačkih dozvola, započet u 2013. godini, nastavljen i tijekom protekle, 2014. godine. Tako se ukupan broj aktivnih vozačkih dozvola smanjio za dodatne 71.834 aktivne vozačke dozvole ili za 5,46 posto u 2014. u odnosu na 2013. godinu – navodi se u informaciji BiHAMK-a.

Ako se promatraju podaci o broju aktivnih vozačkih dozvola po entitetima u BiH za 2014., može se primijetiti da je u FBiH došlo do značajnog smanjenja broja aktivnih vozačkih dozvola, i to za 51.063 ili 6,3 posto, kao i u Distriktu Brčko za 2041 ili 6,1 posto, dok je u Republici Srpskoj pad broja aktivnih vozačkih dozvola postotno manji u odnosu na preostale entitete i iznosi 18.730 ili 3,9 posto u 2014. u odnosu na 2013.

Promatrano po županijama, najveći broj aktivnih vozačkih dozvola evidentiran je u Tuzlanskoj županiji, i to 162.057 ili 21,49 posto od ukupnog broja aktivnih vozačkih dozvola na području FBiH u 2014. godine, na drugom mjestu je Sarajevo sa 158.664 aktivnih vozačkih dozvola ili 20,04 posto od ukupnog broja aktivnih vozačkih dozvola na području Federaciji BiH u 2014. godini, dok se na trećem mjestu nalazi se Zeničko-dobojska županija sa 118.843 aktivnih vozačkih dozvola ili 15,76 posto od ukupnog broja aktivnih vozačkih dozvola na području Federacije Bosne i Hercegovine u 2014. godini.