AUTOR: P.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti

Prema podacima Agencije za statistiku BiH od ukupno 3.531.159 stanovnika (popis 2013.) Bosne i Hercegovine, žena je bilo 1.798.889 ili 50,94%. Prema popisima stanovništva od 1879. godine do popisa 1931 u Bosni i Hercegovini je bilo više muškaraca, dok je prema popisima, od 1948. do 2013. godine bilo više žena, piše Patria.

Od ukupno 1.798.889 lica ženskog pola u BiH, do 14 godina ih je 264.743, od 15 do 64 godine starosti njih 1.241. 294, a preko 65 godina 292.852. Prema popisu iz 2013 godine bilo je 28.069 osoba starijih od 85 godina, od čega 19.017 žena.

Prosječna starost žena u Bosni i Hercegovini (popis 2013.) je 40,73 godine (muškaraca 38,24). Od 1.534.146 osoba ženskog pola starijih od 15 godina, prema popisu iz 2013. godine, udatih je 880.530, nije se udavalo 339.422, udovica je 257.047 i razvedenih 57.147.

Od ukupno 1.534.146 žena starijih od 15 godina (prema popisu 2013.), 426.346 nije rađalo, njih 210.210 je rodilo po jedno dijete, 528.094 po dvoje, 221.238 po troje, a 148.258 žena rodilo je četvoro i više djece.

Procenat nepismenih žena (starijih od 10 godina) smanjen je sa 23,28% u 1981. godini, na 16,38% u 1991. i  4,76% u 2013. godini.  Ovaj pokazatelj je znatno veći kod ženske nego kod muške (0,79%) populacije BiH.

U vrijeme popisa iz 1991. godine, bez škole je bilo 22,03% (starijih od 15 godina), a 2013. godine 7,96%. Istovremeno, od 1991. do 2013. povećan je procenat žena sa visokom školskom spremom sa 2,70% na 9,65%.

Od 29.770 živorođene djece u Bosni i Hercegovini u 2015. godini, njih 10.021 rodile su majke starosti 25-29 godina, 8.520 majke starosti 30-34 godine, 5.853 djece majke starosti 20-24 godine dok se ostatak odnosi na majke ostalih starosnih grupa.

Prosječna starost majki pri rođenju prvog djeteta (prema podacima za 2015. godinu) u BiH iznosila je 27,17, pri rođenju drugog 29,88, a pri rođenju trećeg djeteta 32,27 godina

Od 19.686 sklopljenih brakova u 2015. godini, 6.360 sklopile su nevjeste starosti 25-29 godina, 6.181 one starosti 20-24, potom 2.595 nevjeste iz starosne grupe 30-34 godine, a ostatak se odnosi na ostale starosne grupe.

Prema prethodnom bračnom statusu nevjeste, od 19.686 sklopljenih brakova (2015.) na prethodno  neudate odnosilo se 17.895, na udovice 1.603, a na razvedene 188 brakova.

Prosječna starost nevjeste pri sklapanju prvog braka (2015.) iznosila je 26,4 godina.

nap.ba