U FBiH već deset godina ne postoji zakon o šumama

Već deset godina u Federaciji BiH ne postoji zakon o šumama i da se, iako je prošao svu neophodnu reviziju do 2013., u praksi ne primjenjuje ni program razvoja šumarstva.

Četvrti međunarodni seminar o integralnoj zaštiti šuma s međunarodnim učešćem održan je u Donjem Vakufu, u organizaciji Udruženja šumarskih inženjera i tehničara Federacije BiH, Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i ŠPD “Srednjobosanske šume”.

– Cilj ovog seminara je da sagledamo zdravstveno stanje šuma u Federaciji BiH i predstavimo naučne radove iz ove oblasti koji će nam poslužiti da u praksi nađemo najbolja rješenja kada je u pitanju zaštita šuma na području Federacije BiH – kazao je predsjednik pomenutog udruženja Refik Hodžić.

Naglasio je da stanje zaštite šuma nije zadovoljavajuće, ocjenjujući da bi trebalo hitno donijeti odgovarajući zakonsko-pravni okvir za oblast šumarstva.

Ističe da već deset godina u Federaciji BiH ne postoji zakon o šumama i da se, iako je prošao svu neophodnu reviziju do 2013., u praksi ne primjenjuje ni program razvoja šumarstva.

– I taj se program “kiseli” već šest godina, a on je temelj za donošenje zakona o šumama. Problem je i objava rezultata inventure šuma u BiH na osnovu kojih se mogu donijeti odgovarajući ciljevi gospodarenja – kazao je.

Dodaje kako bi dobijeni podaci mogli poslužiti šumarima da što lakše izrade kvalitetne šumsko-gospodarstvene osnove, bez kojih nije moguće zamisliti rad šumarija.

– Ipak, najveći problem u oblasti zaštite šuma je taj što je BiH jedina zemlja u regionu koja nema monitoring servis. Nije članica evropskog monitoring servisa gdje se razmjenjuju podaci o zaštiti šuma, odnosno preveniranju mogućih posljedica i poduzimanju represivnih mjera na planu zaštite šuma – istaknuo je.

Hodžić smatra da bi se stanje u oblasti zaštite šuma moglo poboljšati uključivanjem institucija na državnom nivou u saniranje šteta nastalih uslijed klimatskih promjena, masovnije pojave insekata i požara.

Fokus.ba