U OBNOVU I IZGRADNJU UKLJUČENA 492 DOMA: Zenica još sanira posljedice poplava iz maja prošle godine

Zenica je jedna od općina koje su pretrpjele najveće štete izazvane poplavama, bujicama, odronima, klizištima i nanosima iz rijeka nakon poplava koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu u maju 2014. godine.

Posebno teško su stradala naselja Šerići, Kolići, Orahovica, Topčić-Polje, Babino, Bistrica, Starina i Nemila, u kojima je zbog pojave i pokretanja klizišta i vodenih bujica potpuno porušeno, teško oštećeno ili zatrpano više stambenih objekata. Zbog toga je veći broj porodica morao biti izmješten i njihov povratak u te objekte nije moguć zbog stanja ili ugroženosti kuća.

Bujice su nosile sve

Općina/Grad Zenica uložila je velike napore da pomogne ovim ljudima. Realizovan je niz projekata u koje je, što se tiče obnove i izgradnje stambenih objekata, zajedno sa donatorima, uloženo 4,5 miliona maraka.

– Od ukupno 903 stambena objekta koji su registrovani kao oni koji su oštećeni ili totalno uništeni tokom poplava i pokretanja klizišta na području općine Zenica, u nekoliko projekata za njih 492 je data pomoć ili su u toku projekti sanacije. Objekti koji su srušeni do temelja, njih 37, izgrađeni su, a ljudi su već uselili u njih. To su, uglavnom, kuće iz nemilskog kraja, kazao je Mirsad Heleg, direktor JP za prostorno planiranje i uređenje Grada Zenica.

Jedno od naselja koje je najviše stradalo u majskoj prirodnoj nesreći kada govorimo o cijeloj Bosni i Hercegovini je Topčić-Polje. Ovo naselje, koje je 25 kilometara udaljeno od Zenice, bilo je zatrpano velikim količinama naplavina i nanosa iz tri vodena toka (Ciganski potok, Starinska rijeka i Švabin potok), koji protiču kroz mjesto. Ova tri bujična potoka donijela su milione tona pješčanog nanosa šljunka i kamena sa okolnih planina i naplavina usljed aktiviranja klizišta i bukvalno zatrpala više od 50 kuća u ovom naselju. Neki objekti su zatrpani djelimično, neki u visini jednog sprata, a neki čak do krova. Osim zatrpanih objekata, takođe je nekoliko desetina njih bilo poplavljeno u manjoj ili većoj mjeri, dok je šest objekata potpuno srušeno. Svi putevi i kompletna infrastruktura bili su zatrpani naplavinama i nanosima ili potpuno uništeni. Visina nanosa šljunka i kamena u centralnom dijelu mjesta nadmašila je šest metara.

Naselje je nakon poplava izgledalo kao da je pogođeno vulkanskom erupcijom i doslovce svi koji su ga posjetili predlagali su predstavnicima Općine Zenica da ne ulaze u projekat čišćenja i vraćanja u život ovog mjesta, već da se okrenu planiranju izgradnje alternativnih stambenih jedinica i preseljenju stanovnika Topčić-Polja na druge lokalitete. Sve analize potrebnih sredstava, energije, vremena i resursa koji trebaju biti utrošeni u vraćanje života u ovo naselje i sanaciju nanesenih šteta, govorile su u prilog odustajanju od sanacije naselja i preseljenju stradalih porodica na potpuno drugi lokalitet.

Ipak, predstavnici lokalne vlasti nisu prihvatili ovakav način rješavanja problema. Čišćenje korita rijeka, naplavina i nanosa u naselju, otvaranje komunikacija, čišćenje kuća i prostora oko njih, te sanacija svih stambenih objekata, obnova lokalne infrastrukture, te vraćanje života u naselje označeni su kao prioritet broj jedan lokalnih vlasti.

Tokom intervencija u čišćenju i uklanjanju nanosa i naplavina šljunka, kamena i mulja iz ova tri riječna korita izvučeno je i očišćeno 300.000 kubnih metara materijala, i to na način da je veliki dio svega prevožen više puta od korita do deponije, zbog teškog pristupa i ograničenog fronta rada za angažovane građevinske mašine. Prilikom čišćenja objekata, saobraćajnica u naselju i zemljišta oko objekata od nanosa i naplavina šljunka, kamena i mulja, očišćeno je i izvučeno 1,2 miliona kubnih metara nanosa i naplavina.

Ugradnja materijala

– Na području Topčić-Polja 95 objekata je sanirano. Tačnije, dat je materijal za sanaciju, a vlasnici su sami trebali da ga ugrade. Za 13 objekata gdje vlasnici nisu bili u mogućnosti da ugrade sami materijal, Općina je zajedno sa drugim donatorima to obezbijedila, naglasio je Heleg.

Objasnio je kako je ukupno 170 objekata uključeno u projekte obnove i sanacije. Veliki dio tih objekata je završen. Korisnici, njih 137, dobili su druge vidove pomoći, a više od 200 porodica su same sanirale svoje objekte.

– Kad smo pripremali spiskove sa potencijalnim korisnicima za određene projekte pomoći koji su u fazi pripreme i obilazili te objekte koji su ranije evidentirani kao oštećeni tokom poplava, ustanovili smo da su u međuvremenu ljudi vlastitim sredstvima veliki dio njih obnovili. Oko 500 objekata, odnosno njih 492, bilo je uključeno ili u izgradnju ili u obnovu na području općine Zenica, a više od 200 objekata su ljudi sami obnovili vlastitim sredstvima, naglasio je Heleg.

U obnovu i izgradnju stambenih objekata koji su oštećeni ili totalno uništeni u majskim poplavama prošle godine, Općina Zenica i donatori, a to su privatna preduzeća, pojedine fondacije i institucije, uložili su oko 4,5 miliona maraka.

Oslobođenje