Uskoro revizija subjekata s milionskim budžetima u FBiH

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH) planira izvršiti finansijsku reviziju 73 subjekta revizije za 2016. godinu, što predstavlja povećanje od 43 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Prvi put će biti revidirano ukupno 30 subjekata čiji budžeti i finansijski planovi samo za prošlu godinu iznose više od 363 miliona KM. Također će biti revidirano 18 subjekata kod kojih revizija nije vršena deset godina ili više, a čiji budžeti i finansijski planovi, također za 2016. godinu, iznose više od 480 miliona KM.

Ako se uzme u obzir da revizija navedenih subjekata nije vršena deset godina ili više, odnosno nikada, ukupna nerevidirana sredstva iznose više od 8 milijardi KM.

Riječ je o finansijskim revizijama zavoda, fondova, agencija, javnih ustanova i preduzeća za 2016. godinu, među kojima su kantonalne bolnice Zenica, Tuzla, Bihać i Mostar sa ukupnim budžetom od 275,587,582 KM, Agencija za bankarstvo FBiH, Regulatorna komisija za energiju FBiH-FERK, Fondacija za održivi razvoj “OdRaz” i “Z.O.I. 84” Olimpijski centar.

Ove godine bit će revidirani i rudnici mrkog uglja “Zenica”, “Breza” i “Đurđevik”, čiji planirani prihodi za prošlu godinu iznose 132,125,549 KM, kao i 11 općina koje nikada nisu bile predmet revizije ili koje nisu revidirane 10 godina ili više, a čiji ukupni budžeti iznose više od 50 miliona KM.

Plan revizija za 2016. godinu, koji je veći za 43 posto u odnosu na prethodnu godinu, zasnovan je na broju trenutno raspoloživog revizorskog osoblja kao i plana novog zapošljavanja revizora.

– Međutim, usljed nezakonitog umanjenja budžeta Ureda za reviziju za ovu godinu i neodobrenog novog zapošljavanja, upitno je izvršenje plana – istakli su iz Ureda za reviziju institucija u FBiH, uz napomenu da, od svih vrhovnih institucija za reviziju u BiH, ovaj ured ima najšire nadležnosti u smislu vršenja finansijske revizije, i to više od 2.000 subjekata.

Podsjetili su da je Evropska komisija u Analizi preporuka sadržanih u dokumentu “Izvještaj o BiH za 2016. godinu” upozorila Vladu FBiH da Ured za reviziju nema dovoljne kapacitete za vanjsku reviziju čiji je obim znatno veći u FBiH nego na ostalim nivoima, zbog čega je potrebno povećati kapacitete. Vlada FBiH je prihvatila Izvještaj i Preporuke Evropske komisije.

Iako je Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju usvojila nacrt budžeta Ureda za reviziju za ovu godinu u sadržini kako je i predložen, Federalno ministarstvo finansija ovaj nacrt budžeta nije uključilo u nacrt budžeta Federacije BiH za 2017. godinu već je izvršilo umanjenje budžeta Ureda za reviziju bez prethodnih konsultacija, a kojeg je Vlada FBiH, odnosno Parlament FBiH, u tako umanjenom iznosu usvojio.

– S obzirom na to da je to uradila izvršna vlast koja je subjekt revizije, navedeno predstavlja direktni udar na nezavisnost revizorske institucije – saopćeno je iz Ureda za reviziju institucija FBiH, koji je još jednom pozvao organe izvršne i zakonodavne vlasti u FBiH da poštuju nezavisnost Ureda za reviziju kako bi svojim radom jačao odgovornost, transparentnost i integritet u javnom sektoru FBiH i doprinio promjenama u životima građana.

Fena