1634228243 struja 750x422 1
AUTOR: H.D.
DATUM: sij 10, 2022 @ 16:35
KATEGORIJA: BiH / Izdvojeno / Vijesti

Na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je Odluku kojom se utvrđuju ukupni iznos sredstava.

Potrebni iznos odnosi se na naknade za podsticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije za 2022. godinu i jedinični iznos naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2022. godinu. 

Saopćeno je da je ova Odluka u skladu sa Uredbom o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i određivanju naknada za podsticanje, Odlukom o davanju saglasnosti na garantovane otkupne cijene električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i Odlukom Regulatorne komisije za energiju u FBiH o referentnoj cijeni električne energije.

Iznos sredstava

Ukupni iznos sredstava, odnosno potrebni iznos naknade za podsticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije u 2022. godini utvrđen je u visini od 25.273.102 KM.

Tekst se nastavlja nakon reklame

Jedinični iznos naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije za 2022. godinu utvrđen je u visini od 0,0042 KM/kWh, bez PDV-a.

Kupci električne energije

Naknadu za podsticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, koja predstavlja proizvod jedinične naknade i ukupno obračunate potrošnje aktivne električne energije u kWh, plaćaju svi krajnji kupci električne energije u FBiH i ona se iskazuje kao posebna stavka na računu za električnu energiju.

Sredstva prikupljena po osnovu naknade za podsticanje su prihod Operatora za OIEiEK kojima on raspolaže i koristi ih za isplatu podsticajnog dijela iz garantovane cijene za proizvedenu električnu energiju privilegovanih proizvođača, pokrivanje odnosno finansiranje troškova rada Operatora za OIEiEK i za plaćanje i pokrivanje troškova balansiranja elektroenergetskog sistema nastalih zbog odstupanja u vrijednostima planirane i proizvedene električne energije iz postrojenja OIEiEK.

LIDER