Vlada o opremanju civilne zaštite

Podijelite vijest

419a410675d6dc0bd852661b0a2b5057_XL

Izvještaj o izvršenju finansijskog plana Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, a koji je Vlada Kantona usvojila, pokazao je da je ova Služba poslovala sa deficitom. Naime, od 21,5 miliona Služba je imala na raspolaganju 17,7 miliona KM. Glavni uzrok negativnog poslovanja Službe bio je smanjenje priliva od strane federalnog Zavoda za zapošljavanje na ime poticaja zapošljavanju, jer su se sredstva uplaćivala direktno korisnicima, a ne putem Službe. Također, smanjen je priliv sredstava od transfera za materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba. Kad je riječ o nezaposlenima, prema evidenciji Službe u 2013. godini bilo je 70.781 nezaposlena osoba na području Kantona. Međutim, upitno je koliko su statistički podaci koje Služba dobije odraz stvarnosti jer podaci Kantonalne poreske uprave govore da je broj nezaposlenih manji. Zato je na današnjoj sjednici Vlada naložila menadžmentu Službe za zapošljavanje da ostvari saradnju sa Poreskom upravom kad su u pitanju podaci o zaposlenim osobama s obzirom da su to jedini meritorni podaci koji su vidljivi po uplatama poreza i doprinosa za zaposlene.

I pored negativnog finansijskog salda, Služba za zapošljavanje uspijevala je isplatiti većinu naknada koje se isplaćuju korisnicima po raznim osnovama. Tako je na ime naknada za nezaposlene u 2013. godini isplaćeno  15,8 miliona od čega je za tzv. materijalnu i socijalnu sigurnost izdvojeno 13,5 miliona KM.U to spadaju redovne novčane naknade, zdravstveno i penziono osiguranje,naknade demobilisanim borcima te poticaji zapošljavanju.

Vlada je usvojila i Plan korištenja sredstava od posebne naknade za  zaštitu i spašavanje u 2014. godini. Prema ovom Planu od 2.311.855 KM, 95.755 KM bit će utrošeno na opremanje Operativnog centra civilne zaštite, za opremanje Kantonalnog štaba civilne zaštite 21.800 KM, dok će za opremanje različlitih službi biti utrošeno 189.000 KM. To se odnosi na službu za spašavanje na vodi i pod vodom, službu za radiološko-hemijsko-biološku zaštitu koja je formirana u sklopu Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ Zenica, zatim za službu za spašavanje iz ruševina te službu za spasavanje sa visina. Predviđena su i sredstva u iznosu od  439.500 KM za finansiranje hitnih mjera zaštite i spašavanja kod stanja prirodne i druge nesreće. Planirano je također da se 723.300 KM utroši na nabavku dva spasilačka vozila za tehničke intervencije, zatim za dva vozila hitne medicinske pomoći – transporter s opremom i jedno spasilačko vatrogasno vozilo. Ostatak će biti utrošen na edukaciju općinskih službi civilne zaštite i njihovo opremanje.I ovog puta iskazan je stav da je Kantonalna uprava civilne zaštite jedna od najefikasnijih i najorganizovanijih u  FBiH te je spremna za sve situacije kad je u pitanju spašavanje ljudi i materijalnih dobara.

U cilju jačanja inspekcijskog nadzora na području Kantona, Vlada je danas odobrila i program nabavke opreme i materijala koji se finansira iz obavljenih veterinarskih pregleda. Usvojena je i Odluka o pokretanju procesa revizije Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period od 2016.do 2020. godine.