AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti

Vlada Tuzlanskog kantona danas je od nadležnih institucija zatražila veći angažman i preraspodjelu finansijskih sredstva za borbu s pandemijom. Traži se angažman novih zdravstvenih radnika, formiranje izolatorija, ali i višemilionska pomoć Vlade FBiH.

Vlada TK na današnjoj vanrednoj sjednici je prihvatila informaciju o epidemiološkoj situaciji na području kantona i poduzetim aktivnostima Kriznog štaba Ministarstva zdravstva te materijal proslijedila Kantonalnoj skupštini na dalje razmatranje.

Epidemiološka situacija u Tuzlanskom kantonu

Kako se u informaciji navodi, u posljednjih pet mjeseci, najveći broj potvrđenih slučajeva infekcije koronavirusom na području TK registrovan je u novembru prošle godine – 3.279, što čini 32,26 posto od ukupnog broja.

“Epidemiološka kriva je nakon ovog mjeseca imala silaznu putanju, da bi se situacija od 8. marta 2021. godine počela usložnjavati, te je broj potvrđenih slučajeva počeo iz dana u dan rasti. Ako posmatramo broj umrlih u istom ovom periodu, najveći broj je registrovan u decembru 197, što čini 40,20 posto u odnosu na ukupan broj umrlih u ovih pet mjeseci. Prateći sedmičnu stopu obolijevanja u periodu od 1. novembra do 21. marta, vidimo da nakon blagog pada u mjesecu februaru, mart donosi novi rast, naročito u trećoj sedmici kada je zabilježena stopa od 163 oboljela na 100.000 stanovnika. Stopa mortaliteta od COVID-19 za područje Tuzlanskog kantona, za analizirani period, iznosila je 110,10/100.000 stanovnika”, navedeno je u informaciji.

Zahtjev Vladi Federacije BiH

Upravo zbog svega navedenog, Vlada TK je danas donijela zaključak kojim je u oblasti finansija zatraženo od Vlade Federacije BiH da se iz sredstava federalnog budžeta, koja su predviđena kao transfer za kantone, tuzlanskom, kao najmnogoljudnijem kantonu doznače sredstva u iznosu od 40 do 50 miliona KM, a u cilju prevazilaženja posljedica COVID-19 infekcije.

Također je zatraženo od Vlade Federacije BiH i nadležnih federalnih ministarstava, kao i Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK da hitno, u okviru svojih nadležnosti, izvrše odgovarajuće analize i poduzmu potrebne aktivnosti na obustavi rasta cijena osnovnih životnih namirnica, lijekova i goriva.

Potrebe Tuzlanskog kantona u borbi s koronavirusom

Od Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona je zatraženo da koordinira i u saradnji sa svim budžetskim korisnicima u roku od 15 dana, izvrši analizu kantonalnog budžeta za 2021. godinu, u smislu postojanja osnova za mogući rebalans putem eventualnih preraspodjela sredstava sa odgovarajućih budžetskih pozicija i osiguranja dijela sredstava koja bi se, zajedno sa sredstvima transfera doznačenih od viših nivoa vlasti, za slučaj potrebe, pokušala iskoristiti za prevazilaženje negativnih posljedica uzrokovanih pandemijom, u smislu obezbjeđenja neophodne pomoći zdravstvenim ustanovama, privrednim subjektima i ostalom stanovništvu u slučaju nametnutih strožih mjera Kriznog štaba Ministarstva zdravstva i Vlade Tuzlanskog kantona.

“Od Zavoda zdravstvenog osiguranja zatraženo je da sačini i u roku od tri dana putem Ministarstva zdravstva dostavi Vladi Tuzlanskog kantona odgovarajuću informaciju o trenutnim neiskorištenim ili oročenim sredstvima (takozvanim zarobljenim sredstvima) kod svih javnih zdravstvenih ustanova na području Tuzlanskog kantona, zavoda i drugih javnih zdravstvenih institucija na području Tuzlanskog kantona, sa prijedlogom mogućih aktivnosti u cilju njihovog deblokiranja i uključivanja u potrebne aktivnosti borbe protiv pandemije”, navodi se u informaciji Kantonalne vlade,

U oblasti zapošljavanja u zdravstvenom sektoru od Vlade FBiH i Zavoda za zapošljavanje FBiH je zatraženo da u narednim planiranim programima za sufinansiranje zapošljavanja putem kantonalnih službi za zapošljavanje obezbijede odgovarajuća sredstava za zapošljavanje ljekara u javnim zdravstvenim ustanovama na način kako je u ranijim programima bilo predviđeno za sufinansiranje zapošljavanja u privrednim subjektima i kod drugih poslodavaca na području Federacije BiH.

Od kantonalnih institucija, odnosno Ministarstva zdravstva, Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, Službe za zapošljavanje i Zavoda zdravstvenog osiguranja je zatraženo da u roku od pet dana sagledaju finansijske i druge mogućnost za radno angažovanje medicinskog kadra i neophodnog nemedicinskog osoblja sa evidencije biroa, a u cilju rasterećenja trenutno zaposlenih medicinskih radnika u javnim zdravstvenim ustanovama i pružanja adekvatne i neophodne zdravstvene usluge građanima.

U oblasti organizacije zdravstvene zaštite vlada je danas od Kantonalnog ministarstva zdravstva, Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, Zavoda za javno zdravstvo i drugih nadležnih institucija zatražila da u roku od deset dana, za slučaj potrebe, sagledaju mogućnost formiranja izolatorija za smještaj pozitivnih COVID pacijenata sa lakšom i srednje teškom kliničkom slikom koji ne zahtijevaju intenzivnu njegu, kao i mogućnosti da se u borbu protiv pandemije za smještaj pozitivnih pacijenata uključe svi bolnički zdravstveni kapaciteti na području Tuzlanskog kantona uključujući i privatne zdravstvene ustanove bolničkog tipa.

Kada je u pitanju vakcinisanje, odnosno masovna imunizacija, vlada je od Vlade Fedracije BiH i drugih nadležnih federalnih organa i institucija zatražila da što hitnije provode potrebne aktivnosti i postupke za nabavku odgovarajućih vakcina, radi omogućavanja masovnijeg vakcinisanja stanovništva u Federaciji BiH u okviru borbe na suzbijanju epidemije COVID-19.