Vrandučka regija važna za Zenicu – unaprijediti infrastrukturu i podržati turizam

Vrandučka regija važna za Zenicu – unaprijediti infrastrukturu i podržati turizam

GradonačelnikZenice Fuad Kasumović, sasaradnicima, nastavio je obilazakmještana u mjesnimzajednicama, a jučer je posjetio MZ vrandučkeregijei toGladoviće, KoprivnuiVranduk.

Tom prilikom, gradonačelnikKasumovićrazgovarao je sarukovodiocimapovjerenstava MZ ibrojnimmještanima koji suiznijelisvojepriroritete,aliiiskoristiliprilikususretasanjimkako bi razgovarali o prioritetimakojeGradskaupravatrebarealiziratikako bi se poboljšaliusloviživota.

“I ovoga puta sam se uvjerio da je nemjerljivomanjibrojzahtijeva u posjećenimmjesnimzajednicamaštojasnogovorikako je Gradskaupravasamnomnačeluradilanakonkretnimstvarimakojećeolakšatiživotmještanimaove, za cijeluZenicu, važnevrandučkeregije. Na ovomdijelugradanalaze se prelijepiprirodnipredjeliiskoristivi za planinskiturizam,alisvakakotu je tvrđavakojakrozpopularizacijumožebitidodatnavrijednostovihmjesnihzajednicaicijeloggrada,” kazao je gradonačelnikKasumović.

Prilikomsusretasamještanima MZ Gladovići, gradonačelnik je razgovarao o potrebirješavanjapreostalihinfrastrukturnihradova, posebnovažnostisanacijedijelaklizišta u ovojmjesnojzajedniciteprioritetimapreostalihkomunalnihradova.Razgovarano je i o podršciradudžematskomodboru,koje je zamolio da svojezahtjevedostavljajuputemnadležnogMedžlisa a da će on bitipodrška u raduvjerskihzajednicaaliicrkavajersu to nerijetko u udaljenijimmjestimajediniprostoridruštvenogživotatesvakakoimajuvelikuvažnost u duhovnomsmislu za mještane.

Gradonačelnik je prilikomsusretasamještanima MZ Koprivna,izmeđuostalog,rekao, “nastavljamosarješavanjemvažnihi po vašimprijedlozimaprioritetnihproblemapoputzaštitneogradekojatreba da osigurabezbijednostučesnika u saobraćaju.Također, mnogo je pitanjakojasunastalaizgradnjomautoputa koji se gradikrozovu MZ itućemobitijakapodrškamještanima da se ispoštujusvipostignutidogovori u smisluprijateljskogokruženja. Država se mora razvijatii to je jasno,alisvakako semorajuosiguratiiuslovinastavkaugodnogživotamještanimamjesnihzajednicakrozili pored kojihćeproćiautoput.”

Prilikomposjete MZ Vranduk, gradonačelnikKasumović je pažljivosaslušaoprijedlogeizahtjevepredstavnikasvihzaseokaovemjesnezajednice. Skoro svizahtjevisu u proceduramakodnadležnihgradskihslužbite se uskoromožeočekivatinjihovarealizacija.

“Vranduk je važnomjesto za Zenicuicijelunašuzemlju. Ovdjeposebnomoramovoditiračuna o načinurješavanjainfrastrukturnihradovajer se odvijajunerijetko u prostorimaneposredneblizinenacionalogspomenikavrandučketvrđave. Posebno se trebavoditiračuna o VarošištuiLjubetovu. U Varošištućemograditidječijeigralište po željinašihnajmlađihsugrađanaizovogzaseoka,aliipokrenuti procedure okoizgradnjetakopotrebnogmosta koji ćepovezatiVarošištesasusjedommjesnomzajednicom. Raditćemoinajačanjusaradnjesa UG “Vrandučkaašlama” jernam je važno da se društveniživotovdjeobogatiteojačaturističkaponuda,” kazao je gradonačelnik.

Posjetemjesnimzajednicama se nastavljajupremautvrđenomrasporeduveć u petak, 16. februara, a gradonačelnikćeposjetitičetirigradskemjesnezajednicei to Sejmen u 13.30 sati, Jaliju u 14 sati, NovuZenicu u 14.45 satiteBlatušu u 15.30 sati..

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

NAJNOVIJE