Zadovoljstvo djece i odraslih s posebnim potrebama USLOVLJENO je podrškom LOKALNIH VLASTI

Javna ustanova Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko – dobojskog kantona je, u posljednjih nekoliko godina jedna od najprepoznatljivijih institucija unutar Bosne i Hercegovine u domenu kvalitete rada, brige oko korisnika i pokušaja stvaranja ambijenta koji će osobama i djeci s posebnim potrebama omogućiti dostojanstvo. Naš trud, rad i zalaganje je prepoznat od strane brojnih domaćih i međunarodnih institucija koji se bave sličnim ili istim problemima. Međutim, iako je naša Ustanova institucija koja zaslužuje poseban status među ostalim institucijama, ustanovama i zavodima, suoćavamo se sa brojnim izazovima za koje nam je neophodna pomoć pri njihovom prevazilaženju.

Jedan od najvećih je i taj što naša Ustanova pruža besplatne usluge svim korisnicima i pokušava da obezbjedi sve potrene uslove koji neče zahtjevati ulaganje, plaćanje ili bilo koju vrstu naplate usluge. Znamo da roditelji djece s posebnim potrebama kao i odrasle osobe s posebnim potrebamo ne smiju i ne mogu plaćati bilo koju uslugu upravo zbog toga što mi moramo da budemo njihov servis koji će im pomoći sa svakodnevnim izazovima. Međutim, budući da su lokalne i kantonalne vlasti dužne da se brinu o svojim građanima, tako su dužne da se brinu i o osobama s posebnim potrebama. Međutim, do sada to nije slučaj, budući da se suočavamo sa brojnim problemima koji su vezani za finansiranje našeg rada kao i sa problemima finansiranja usluga za naše korisnike. 

S tim u vezi, dužni smo iskoristiti sve moguće načine koje nam dozvoljava zakon, a kako bismo zadovoljili sve potrebe djece i odraslih osoba s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona. Također, dužni smo i ponuditi objašnjenje građanima i građankama Zeničko – dobojskog kantona kako bi uvidjeli da nam je potrebna i njihova podrška. Zbog toga, iznosimo nekoliko činjenica:

Javna ustanova Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona je osnovana Odlukom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona (broj: 01-05-16268/14 od 18.08.2014.godine) i u ovom trenutku posluje na 6 lokacija i to:

  1. Poslovna jedinica Visoko,
  2. Poslovna jedinica Žepče/Maglaj,
  3. Poslovna jedinica Tešanj,
  4. Istureno odjeljenje Zenica,
  5. Istureno odjeljenje Maglaj,
  6. Odjeljenje za rano podsticanje razvoja i ranu intervenciju Zenica.

Javna ustanova Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona je nepobitno Ustanova od velikog značaja za cijeli Zeničko-dobojski kanton, s obzirom na činjenicu da je osnivanjem Ustanove riješeno pitanje osoba s posebnim potrebama, što i jeste primarno njen djelokrug rada. Osnivač Ustanove je utvrdio način obezbjeđivanja sredstava za rad Ustanove i to na način da udio finansiranja uzimaju i općine/grad sa područja Zeničko-dobojskog kantona Međutim, usljed zakonskih normi (član 151. stav 2. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i porodica sa djecom („Službene novine ZDK, broj: 13/07)), udio u sufinansiranju Ustanove od strane općina/gradova sa područja Zeničko-dobojskog kantona je na bazi autonomije volje, s obzirom da nema zakonske norme koja nalaže općinama/gradovima sufinansiranje.

Menadžment Ustanove je u prethodnoj godini uz mnogo napora uspio isposlovati finansijska sredstva od općina Ze-do kantona. Ugovori su potpisivani u skladu sa budžetima pomenutih općina, što je dovelo do toga da finansijska sredstva nisu u onom obimu koja bi bila dovoljna za funkcionisanje, ali usljed cjelokupne situacije i mogućnosti nastanka veće štete nepotpisivanjem, menadžment je pristao na potpisivanje pojedinačnih ugovora na preporuku i usmeno odobrenje resornog ministarstva.

Kao zastupnica u Skupštini Ze-do kantona, podnijela sam inicijativu za izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i porodica sa djecom. Podnesena inicijativa zahtijeva izmjene Zakona u dijelu koji se tiče finansiranja ustanova koje se nalaze na području Ze-do kantona, na način da u slučaju da postoji interes Kantona ili općina/grada u istoj, isti su u obavezi sufinansirati rad te ustanove.

Smatram da je od velikog značaja podnesena inicijativa, jer navedenim izmjenama stvaraju se obaveze za one koji su i po prirodi stvari, dužni sufinansirati rad određene ustanove.

Podnesena inicijativa je samo jedan u nizu prijedloga koji su rađeni u prethodnom periodu, a čiji je akcenat bio rješavanje finansijske konstrukcije Ustanove. Urađena je i analiza u vidu elaborata za uključivanje Ministarstva zdravstva i Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK u rad i sufinansiranje Ustanove, međutim podneseni prijedlog nije usvojen.

Isto tako, početkom godine uložen je amandman na Prijedlog Budžeta za 2019.godinu, u dijelu koji se tiče izdvajanja za Javnu ustanovu, koji isto tako prilikom glasanja zastupnika u Skupštini nije imao potrebnu većinu.

Sve predloženo je dokaz, da je menadžment u stalnom radu i iznalaženju prijedloga za rješavanje situacije u kojoj se Ustanova nalazi, međutim još uvijek nije usvojen prijedlog koji bi riješio probleme.

Usvajanjem ovih prijedloga riješili bi se problemi finansiranja rada Ustanove. Međutim, opstruiranjem istih dolazimo do situacije unutar koje su najviše pogođeni oni koji ne zaslužuju ili ne treba da budu pogođeni tim problemima. Djeca i odrasle osobe s posebnim potrebama treba da imaju jednake šanse kao i ostale grupe građana i građanki, ali to nije slučaj.

Zato pozivamo sve one koji nam mogu pomoći da se pridruže u našim nakanama da ovoj najranjivijoj kategortiji društva obezbjedimo minimum uslova za život. Posebno pozivamo lokalne vlasti koji ne plaćaju usluge za svoje građane i građanke, a dolaze sa područja tih općina ili gradova i time opstruiraju rad naše Ustanove, da shvate da su naši korisnici njihovi građani te da imaju obavezu voditi jednaku brigu o njima baš kao i za svakog drugog građanina svoje općine ili grada.

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE