PROČITAJTE DNEVNI RED Zakazana četvrta sjednica Gradskog vijeća Zenice

Četvrta sjednica Gradskog vijeća održat će se  23. februara 2017.godine (četvrtak) sa početkom u 10,00  sati, u velikoj sali Grada Zenica, Trg BiH broj 6.

D N E V N I R E D:

1.) Zapisnik sa treće sjednice Gradskog vijeća Zenica održane 29. decembra 2016.g.

b)Zapisnik sa hitne sjednice Gradskog vijeća Zenica održane 12. januara 2017. godine

c)Zapisnik sa druge hitne sjednice Gradskog vijeća Zenica održane 30.01.2017. godine

2.Vijećnička pitanja

3.Izvještaj o radu Gradskog vijeća Zenica u 2016. godini

PRILOG: – Pregled normativnih akata,

Realizacija zaključaka Gradskog vijeća Zenica za period 01.01.do 31.12.2016. god.

IZVJESTILAC: Selver Keleštura, sekretar Grada

4. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Zenica za period 1. januar do 31. decembar 2017. godine

PRILOG: – Izvještaj o provedenoj javnoj raspravi IZVJESTILAC: Selver Keleštura, sekretar Grada

2

5.Zauzimanje stava o prijedlogu mogućih rješenja o budućem statusu odmarališta “Duće”

IZVJESTILAC: Fuad Kasumović, Gradonačelnik

Napomena: Materijal za ovu tačku vijećnici su dobili na sjednici od 1.12.2016.

6.Izvještaj o radu Gradske narodne kuhinje u Zenici u 2016. godini

IZVJESTILAC: Zijad Softić, pomoćnik Gradonačelnika za društvene djelatnosti i socijalnu zaštitu i predstavnik Koordinacioni odbor za rad GNK

7.Realizacija Zaključka Vijeća od 12.01.2017 sa izvještajem Stručnog tima o ocjeni mogućih rješenja za snabdijevanje toplinskom energijom Grada Zenica

IZVJESTILAC: Hamdija Kulović, rukovodilac Tima

8.Prijedlog odluke o plaćama i naknadama plaća zaposlenika gradskih organa Zenica

IZVJESTILAC: Fuad Kasumović, Gradonačelnik

9.Prijedlog odluke o pristupanju izradi Plana kapitalnih investicija Grada Zenica za period 2017-2020.

IZVJESTILAC: Selver Keleštura i predstavnik Tima BFC

10.Prijedlog Odluke o subvencioniranju troškova grijanja

IZVJESTILAC: Zijad Softić

Napomena: Materijal za ovu tačku vijećnici su dobili na sjednici od 29.12.2016.

11.Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o građevinskom zemljištu Grada

PRILOG: – Izvodi iz Odluka…

IZVJESTILAC: Semira Karić, pomoćnik Gradonačelnika za prostorno uređenje

12.Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora Grada Zenica daljinskim grijanjem

PRILOG: Stav Službe za komunalne poslove i ekologiju

IZVJESTILAC: Mubera Pezo, pomoćnik Gradonačelnika za komunalne poslove i ekologiju

13.Upoznavanje vijećnika sa aktom Gradskog pravobranilaštva br. M-15/16 od

17.01.2017.

Prilog: Odgovor Gradskog pravobranioca povodom zahtjeva u vezi sa Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama IZVJESTILAC: Zlatko Osmanović, Gradski pravobranilac

14.Prijedlog Zaključka o odbacivanju prijedloga “PRIM” d.d. Zenica, za obnovu postupka okončanog rješenjem vijeća općine Zenica broj: 01-31-3417/09 od 26.02.2009. godine

IZVJESTILAC: Hazbo Ličina, direktor uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina

3

15.Inicijativa za osnivanje MZ “Osredak-Gradina” izdvajanjem dijela MZ Seoci

PRILOG:- Prijedlog inicijative građana za formiranje MZ,

Zapisnik sa Zbora građana,

Odluka Zbora građana,

Saglasnost Savjeta MZ Seoci,

Karta sa područja naseljenih mjesta

IZVJESTILAC: Dževdana Brajić, direktorica Stručne služba Gradskog vijeća i Gradonačelnika

16.Prijedlog Programa dekoracije Grada Zenica za 2017. godinu

IZVJESTILAC: Mubera Pezo

Napomena: Napomena: Materijal za ovu tačku vijećnici su dobili na sjednici od 29.12.2016.

17.Izbor i imenovanja

(prijedlog dodjele mandata predsjednika i člana savjeta MZ)