Zakazana sjednica GV Zenica, na dnevnom redu 15 tačaka

Na osnovu člana 86. i 87. Poslovnika Gradskog vijeća (“Službene novine Grada Zenica”, broj: 4117) sazivam sjednicu Gradskog vijeća Zenica.

Sjednica će se održati u ponedjeljak, 16.03.2020.godine, s početkom u 10 časova, u Velikoj sali Grada Zenica, Trg BiH, broj 6.

Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RAD

 1. a) Zapisnik sa 47. sjednice Gradskog vijeća Zenica, održane 10.02.2020. godine
  b) Zapisnik sa 48. sjednice Gradskog vijeća Zenica, održane 28.02.2020.godine
 2. Vijećnička pitanja
 3. Nacrt Programa rada Gradskog vijeća Zenica za period 01.01-31.12.2020. godine IZVJESTILAC: Azra Hajdarević, sekretarka Gradskog vijeća
 4. Prijedlog Plana korištenja javnih površina na području Grada Zenica za 2020.godinu PRILOG: – Grafički prilog lokacija, koji je sastavni dio Plana.
  IZVJESTILAC: Bojana Primorac, pomoćnica Gradonačelnika za urbanizam
 5. Prijedlog Rješenja o preuzimanju poslovnog prostora u vlasništvo i posjed Grada Zenica (Mjesna zajednica “Sejmen”)
  IZVJESTILAC: Azra Hajdarević, sekretarka Gradskog vijeća
 6. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti vlasnicima za upis hipoteke na nekretninama u Radnoj zoni Zenica I
  PRILOG: – Dostavni akt Zeničke razvojne agencije ZEDA d.o.o. Zenica broj: 01-23- 1085/19 od 13.12.2019. godine
 • Molba vlasnika parcela u Poslovnoj zoni “Zenica I” broj: 01-49-1083/19 od 12.12.2019. godine
 • Dopis SBERBANK d.d. – Regija Zenica
  IZVJESTILAC: Emir Delić. v.d. pomoćnika Gradonačelnika za imovinsko-pravne, geodetske
  poslove i katastar nekretnina
 1. a) Prijedlog Odluke o izmjeni Regulacionog plana “Trg rudara”
  PRILOG: – Odluka o usvajanju Izmjene regulacionog plana “Trg rudara” sa obrazloženjem i
  konačnim izvještajem o pristiglim primjedbama na Izmjenu regulacionog plana i
  obrazloženjima;
 • Grafički dio Izmjene regulacionog plana (1. Granica obuhvata orthophoto
  snimak; 2. Izvod iz Regulacionog plana “Trg rudara” iz 2007. godine; 3. Sintezna karta – izvod iz Regulacionog plana “Trg rudara” i postojećeg stanja; 4. Karta analize namjene objekata; 5. Karta analize namjene površina; 6. Karta postojeće
  1 parcelacije; 7. Karta analize boniteta objekata; 8. Sintezna karta infrastrukture; 9. Karta planirane namjene površina; 10. Karta planirane parcelacije;
  II. Urbanističko rješenje: 12. Karta sa označen im regulacionim i građevinskim linijama; 13. Saobraćajno rješenje; 14. Sintezna karta planirane infrastrukture
 • Prateća dokumentacija kojaje sastavni dio Izmjene regulacionog plana:
  I. Zapisnik sa usvajanja koncepcije plana između nosioca pripreme i nosioca
  izrade;
 1. Zapisnik sa Sjednice Savjeta Plana vezane za Prednacrt Plana:
 2. Zapisnik sa Sjednice Savjeta Plana vezane za Nacrt Plana;
 3. Odluka Gradskog vijeća o usvajanju Nacrta i upućivanju na javnu raspravu;
 4. Mišljenje Kantonalnog Ministarstva o usklađenosti s planom višeg reda;
 5. Prigovor Nosioca pripreme na dostavljeno Mišljenje Kantonalnog Ministarstva;
 6. Odgovor Kantonalnog Ministarstva na prigovor Nosioca pripreme:
 7. Zapisnik sa održane Javne rasprave sa zapisnikom o pristiglim primjedbama na
  Izmjenu regulacionog plana “Trg rudara”;
 8. Kopije pristiglih primjedbi na Izmjenu Regulacionog plana;
 9. Izvještaj – Odgovor na pristigle primjedbe usaglašen od strane Nosioca pripreme i Nosioca izrade:
  II. Zapisnik sa sjednice Savjeta Plana vezane za Prijedlog Izmjene Regulacionog plana “Trg rudara”
  IZVJESTILAC: – Bojana Primorac, pomoćnica Gradonačelnika za urbanizam
 • Lejla Brljevac. direktorica JP za prostorno planiranje i uređenje
  grada .Zenica” d.o.o. Zenica
  b) Prijedlog Odluke oprovodenju Izmjene Regulacionog plana”Trg rudara”
  PRILOG: – Tekstualni dio Plana (1. Opći dio; 2. Izvod iz urbanističke osnove; 3. Projekcija
  izgradnje i uređenja prostornog obuhvata regulacionog plana; 4. Odluka o provođenju Izmjene regulacionog plana .Trg rudara”)
  IZVJESTILAC: – Bojana Primorac, pomoćnica Gradonačelnika za urbanizam
 • Lejla Brljevac, direktorica JP za prostorno planiranje i uređenje grada
  “Zenica”‘ d.o.o. Zenica
 1. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje gradevinskog zemljišta putem licitacije (lokalitet” Trg rudara”)
  PRILOG: – Mišljenje Gradskog pravobranilaštva broj: M-3119 od 10.04.2019. godine IZVJESTILAC: Emir Delić, v.d. pomoćnika Gradonačelnika za imovinsko-pravne, geodetske
  poslove i katastar nekretnina
 2. a) Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene Regulacionog plana Centar II b) Prijedlog Odluke o provođenju izmjene Regulacionog plana Centar II
  PRILOG: – Prijedlog izmjene Regulacionog plana (prateća dokumentacija, tekstualni dio sa Odlukom o provođenju i grafički dio)
  IZVJESTILAC: – Bojana Primorac, pomoćnica Gradonačelnika za urbanizam
 • Lejla Brljevac, direktorica JP za prostorno planiranje i uređenje grada .Zenica” d.o.o. Zenica
 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama (“Službene novine Grada Zenica”, broj: 6/18-novi prečišćeni tekst i 1a/19)
  IZVJESTILAC: Selver Keleštura, sekretar Gradske uprave
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organlzacijl i sigurnosti saobraćaja na cestama
  IZVJESTILAC: Sabira Helvida, pomoćnica Gradonačelnika za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove
  2
 3. Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Zenica Alagić Aiši putem neposredne pogodbe
  PRILOG: – Zahtjev za kupovinu parcele neposrednom pogodbom od 28.11.2018. godine,
 • Akt-Mišljenje Službe za urbanizam broj: 03-23-6021/18 od 03.04.2019. godine, – Rješenje o urbanističkoj saglasnosti broj: 03-23-1100/17 od 31.10.2017. godine, – Dopunsko rješenje broj: 03-23-878119 od 18.03.2019. godine.
 • Urbanističko-tehnički uslovi od 19. 10.2017. godine.
 • Izvod iz RP “MOKUŠNICE” od 19.10.2017. godine, – Plan parcelacije RP “MOKUŠNICE”-grafički prilog,
 • ZK izvadak zk. uloška broj: 2500 od 21.06.2019. godine,
 • Izvod iz posjedovnog lista broj: 574 od 09.05.2019. godine,
 • Kopija katastarskog plana od 09.05. 2019. godine,
 • Zapisnik o utvrđivanju prometne vrijednosti nekretnine od 20.05.2019. godine, – Akt Gradskog pravobranilaštva broj: M-4119 od 10.05.2019. godine,
  IZVJESTILAC: Emir Delić, v.d. pomoćnika Gradonačelnika za imovinsko-pravne. geodetske poslove i katastar nekretnina
 1. Prijedlog Odluke o mjesnim vodovodima na području Grada Zenica IZVJESTILAC: Sabira Helvida, pomoćnica Gradonačelnika za ekologiju, komunalne i
  inspekcijske poslove
 2. Prijedlog Rješenja o imenovanju Gradskog pravobranioca u Gradskom pravobranilaštvu Zenica
  PRILOG: – Dostavni akt Gradonačelnika od 14.01.2020. godine
 • Izvještaj o sprovedenom Javnom konkursu za imenovanje Gradskog pravobranioca
  li Gradskom pravobranilaštvu Zenica od 06.01.2020. godine
  IZVJESTILAC: Almira Baručija, predsjednica Komisije za sprovođenje imenovanja Gradskog
  pravobranioca u Gradskom pravobranilaštvu Zenica
 1. Prijedlog Zaključka o poništenju tačke 3. člana I Zaključka () preuzimanju dijela građevinskog zemljišta broj: 01-23-26317/00-1 od 06.11.2000.godine
  PRILOG: – Zaključak broj: 01-23-26317/00-1 od 06.11.2000. godine
 • Zaključak broj. OI-O 1-5916119 od 05.03.2019. godine
  IZVJESTILAC: Emir Delić, v.d. pomoćnika Gradonačelnika za imovinsko pravne, geodetske
  poslove i katastar nekretnine
  Uz poziv za sjednicu Gradskog vijeća, vijećnicima se dostavljaju materijali u elektronskoj formi za predloženi dnevni red.
  Prispjeli odgovori na vijećnička pitanja postavljeni su na službenoj internet stranici Grada Zenica uz materijal za sjednicu, s tim da će isti radi preglednosti naknadno biti uvršteni pod sjednicu na kojoj su postavljeni.
  Materijali za predloženi dnevni red nalaze se na službenoj internet stranici Grada Zenica (www.zenica.ba).
  3