AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti
Polazeći od činjenice da se Bosna i Hercegovina pridružila Bolonjskom procesu od 2003. godine, da je interes sadašnjih i budućih studenata u BiH da ostvare priznanje svojih diploma na evropskom i širem prostoru i postignu evropski zahtjev mobilnosti u toku studija, sa skupa je upućen poziv Upravnom odboru Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u BiH da što hitnije usvoji odluku o normama kojima se određuju minimalni standardi u oblasti visokog obrazovanja.

Kurbani 2021

“Odluka o normama treba biti u skladu sa Standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u evropskom prostoru visokog obrazovanja, usvojenim u Jerevanu 2015. godine”, zaključeno je na skupu.

Istaknuto je da je usvajanje te odluke uslov za nastavak institucionalne akreditacije, akreditacije studijskih programa, reakreditacije institucija, kao i za implementaciju ENQA preporuka danih Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u BiH.

Naglašeno je i to da u Bosni i Hercegovini postoje kriteriji za akreditaciju visokoškolskih ustanova, kao i za akreditaciju studijskih programa prvog i drugog ciklusa studija, ali ne postoji dokument koji predstavlja osnov za primjenu tih kriterija u postupku akreditacije.

“Ako ne bude usvojena odluka o normama bit će ugrožen proces akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa, njihovo uključenje u evropski prostor visokog obrazovanja u skladu s Bolonjskom deklaracijom što može dovesti do toga da diplomanti visokoškolskih ustanova u BiH ne mogu ostvariti priznanje svojih diploma i drugih akademskih dokumenata, kao i onemogućiti ih da ostvare mobilnost”, naglašeno je.

Sudionici skupa u Sarajevu predložili su da Rektorska konferencija Bosne i Hercegovine uključi u svoj sastav sve rektore akreditiranih visokoškolskih ustanova u BiH, u skladu s članom 43 Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini.

“Predloženo je da Agencija traži tematsku sjednicu Parlamentarne skupštine BiH o visokom obrazovanju. Predložen je i sastanak rektora/direktora visokoškolskih ustanova u BiH sa UO i direktorom Agencije, te podržano nastojanje Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u BiH da implementira preporuke ENQA-e date Agenciji BiH”, saopćeno je iz Agencija za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđivanje kvaliteta BiH.

FENA