Portal 072info

Zavirite u nove zakone koje je utvrdila Vlada FBiH

vlada federacije

VLADA FBiH UTVRDILA NACRT ZAKONA O PREMJERU I REGISTRACIJI NEKRETNINA

Federalna vlada danas je utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Nacrt zakona o premjeru i registraciji nekretnina.

Kako je obrazloženo, potreba za usklađivanjem Zakona o premjeru i katastru nekretnina (ZIKN) i Zakona o zemljišnim knjigama (ZZK) datira iz 2002. godine, kada je tadašnji visoki predstavnik nametnuo ZZK.

Stoga je cilj novog propisa prevladavanje situacije nastale nakon toga, jer su tada van snage stavljene odredbe postojećeg ZIKN-a o upisu prava na nekretninama.

Time je bio onemogućen upis nekretnina zato što je po odredbama ZIKN-a to bio jedinstven proces. Faktički je uveden novi model zemljišne administracije, koji je bio zakonski pokriven sa nekih 50 posto od stvarnih realnih potreba zemljišne administracije u BiH.

Dakle, te odredbe su omogućavale vođenje zemljišne knjige, njenu uspostavu u pojedinačnim slučajevima, zamjenu u slučajevima gdje postoji uspostavljen katastar zemljišta po novom premjeru i zemljišna knjiga, a izostale su odredbe o organiziranoj uspostavi zemljišne knjige, a također je nedostajala procedura za upis nekretnina u katastar nekretnina, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

VLADA FBiH UTVRDILA NACRT ZAKONA O OSOBNOM IMENU

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj 100. sjednici u Sarajevu, utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o osobnom imenu.

Ovo je učinjeno budući da određena pitanja koja se javljuju u praksi nisu obuhvaćena ili na primjeren način riješena. To se, prije svega, odnosi na situaciju kada osobno ime upisano u identifikacijskim ispravama ili u drugim matičnim knjigama ne odgovara onom imenu upisanom u matičnu knjigu rođenih.

Također, pitanja nadležnosti tijela skrbi u pogledu određivanja osobnog imena nisu bila u cijelosti precizirana, te je postojala dvojba u praksi u svezi određivanja osobnog imena, odnosno kada postupa matičar, a kada tijelo skrbi.

U Nacrtu zakona o osobnom imenu dodani su novi stavci kojima je propisano da se odredbe ovoga Zakona primjenjuju i na osobe koje nisu državljani Federacije BiH, ali su rođene na njezinu teritoriju i upisane u matičnu knjigu rođenih, a imaju prebivalište ili boravište u FBiH, kao i na inozemne državljane koji imaju odobren stalni boravak u BiH ili odobren status izbjeglice u BiH, odnosno odobren status osobe bez državljanstva u BiH, te ne njihovu djecu ako su rođena u BiH, te na promjenu osobnog imena za osobe koje su državljani Republike Srpske.

Naime, određenim osobama koje nisu državljani BiH, a nalaze se na teritoriju FBiH, bez ove odredbe bila bi onemogućena promjena osobnog imena.

Nova je i odredba po kojoj se upis osobnog imena u matične knjige rođenih za pripadnike nacionalne manjine na jeziku i pismom nacionalne manjine obavlja na osobni zahtjev.

Data je mogućnost upisa osobnog imena osobi koja stječe državljanstvo BiH i FBiH u matičnu knjigu rođenih na jednom od službenih jezika i pisama u FBiH, s tim što se osobno ime može upisati i na jeziku i pismom države čije je državljanstvo osoba imala prije stjecanja državljanstva BiH, ako osoba to zahtijeva.

Uz ostalo, Nacrtom zakona utvrđeno je i opće pravilo da osobno ime osobe koje je upisano u matičnu knjigu rođenih mora biti istovjetno upisano u svim matičnim knjigama i identifikacijskim i drugim ispravama, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O NAFTNIM DERIVATIMA

Zakon o naftnim derivatima u FBiH, čiji je Prijedlog danas utvrdila Federalna vlada, naftne derivate prepoznaje kao stratešku robu. Dosljednom provedbom ovog zakona, sigurnost snabdijevanja naftnim derivatima tržišta Federacije BiH će biti poboljšana.

Ovo poboljšanje će biti ostvareno kroz strateško planiranje naftnog sektora, regulaciju tržišta, osigurano dostavljanje podataka o uvozu, plasman i kvalitet naftnih derivata, preciznije uređen sistem kontrole kvaliteta naftnih derivata, uspostavu sistema Rezervi naftih derivata i Operatora za formiranje i upravljanje ovim rezervama, uvođenje operativnih zaliha naftnih derivata, te stvaranje zakonske podloge organima Federacije BiH za inspekcijsku kontrolu naftnog sektora.

Zakonom se osniva Regulatorna komisija, među čijim je nadležnostima nadzor i regulisanje odnosa između uvoznika, trgovaca na veliko i malo, transportera i kupaca naftnih derivata, kao i izdavanje ili oduzimanje licenci za obavljenje energetskih djelatnosti. Također, Regulatorna komisija osigurava nediskriminaciju, efikasnu konkurenciju i funkcionisanje tržišta naftnih derivata, obraćajući posebnu pažnju na sigurnost snabdijevanja naftnim derivatima. Regulatorna komisija se finansira iz prihoda od regulatornih i jednokratnih naknada koje će naplaćivati od imalaca dozvola koji se bave energetskim djelatnostima i od naknada za dozvole koje izdaje, uključujući i naknade troškova po osnovu arbitraže.

U izvršavanju ovlaštenja i obavljanju funkcija, Regulatorna komisija je obavezna da, u skladu s politikom i reformom naftnog sektora, osigura transparentne i ravnopravne odnose između svih učesnika na tržištu. Ona štiti prava učesnika u naftnom sektoru putem usklađivanja njihovih interesa, te stvara uslove za konkurentnost na tržištu naftnih derivata.

Licenca za obavljanje energetske djelatnosti se izdaje na period do pet godina. Ona nije potrebna za trgovinu na malo naftnim derivatima, skladištenje naftnih derivata i LPG-a koji se koriste za vlastite potrebe u količini koja ne prelazi nivo od 100 tona godišnje i za prodaju LPG u bocama po ovlaštenju i pod nadzorom energetskog subjekta koji posjeduje licencu za trgovanje LPG-om. Zakonom su, također, propisane okolnosti pod kojima licenca može biti oduzeta privremeno ili trajno prije isteka njenog važenja. Definisane su rezerve naftnih derivata koje se uspostavljaju s ciljem obezbjeđenja snabdijevanja naftnim derivatima Federacije BiH u slučaju prijetnje energetskoj sigurnosti uzrokovanoj vanrednim poremećajima u snabdijevanju.

Ovim zakonom osniva se Operator rezervi naftnih derivata i utvrđuju ciljevi poslovanja i djelatnosti i drugo. Operator posluje pod nazivom “Operator – Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo, a on je u stopostotnom vlasništvu Federacije BiH. Dakle, stupanjem na snagu ovog zakona prestaje važenje Odluke o osnivanju privrednog društva „Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo. Ovo je prvi put da je u Federaciji BiH predložen zakon koji reguliše naftnu privredu, saopćio je Ured za odnose s javnošću Vlade FBiH.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSREDOVANJU U PRIVATNOM OSIGURANJU

Razlog zbog kojeg je Vlada FBiH utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju je njegovo usuglašavanje sa Zakonom o bankama.

Naime, Zakon o bankama propisuje da se i one mogu baviti posredovanjem u osiguranju. Kako bi im to bilo omogućeno, nužna je izmjena postojećeg Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju.

Izvršene su i određene izmjene i dopune Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju radi poboljšanja odredbi koje su se pokazale nedovoljno preciznim ili nisu do kraja definirane, što je u provedbi Zakona i nadzoru nad radom društava stvaralo smetnje.

Također, uvedene su prekršajne odredbe koje nisu dosad postojale, što je Agenciji za nadzor otežavalo izricanje sankcija društvima za osiguranje koja su kršila odredbe Zakona, jer su bili propisani samo prekršaji, a kaznene odredbe su bile brisane, jer su regulirane posebnim zakonom, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Fena

Podijelite članak