Zbog neispravne hrane prošle godine u BiH oboljelo više od hiljadu osoba

Prema podacima koje su Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine dostavile laboratorije za kontrolu hrane iz Bosne i Hercegovine u periodu od 01.01. do 31.12.2019. godine u Bosni i Hercegovini je ukupno obrađeno 79.056 uzoraka hrane, od tog broja neodgovarajućih je bilo 3.306 (4,18 posto) uzoraka. U 2019. godini najveći broj uzoraka hrane, izuzimajući vodu za piće, uzet je iz kategorije “Meso i proizvodi od mesa stoke i divljači” ukupno 27.720 uzoraka, kategorije “Složena jela i gotova jela” 15.280 uzoraka i kategorije “Mlijeko i mliječni proizvodi” 13.473 uzorka.

Na osnovu obrađenih rezultata laboratorijskih analiza na fizičko-hemijske i mikrobiološke parametre, može se zaključiti da je najveći broj neusklađenih uzoraka hrane bio iz kategorije “Meso i proizvodi od mesa stoke, peradi i divljači” 452 neodgovarajućih uzoraka (1,63 posto), “Složena jela i gotova jela” 233 neodgovarajuća uzorka (1,52 posto) i “Mlijeko i mliječni proizvodi” 147 neodgovarajućih uzoraka (1,09 posto).

Ako se odnos neusklađenosti uporedi sa ukupnim brojem analiziranih uzoraka za svaku pojedinu kategoriju (broj neusklađenih uzoraka u okviru kategorije) tada je najviša neusklađenost bila u kategoriji “Med” (3,19 posto).

Na mikrobiološke parametre ukupno je u 2019. godini ispitivano 66.402 uzoraka hrane. Od ukupnog broja analiziranih uzoraka, u svrhu službene kontrole uzorkovano je 29.655 uzoraka a u ostale svrhe 36.747 uzorka. Od ukupnog broja analiziranih uzoraka, 958 uzoraka (1,44 posto) nije bilo u skladu sa važećim propisima.Najveći broj uzoraka koji nije u skladu sa važećim propisima je bio iz kategorije “Meso i proizvodi od mesa stoke, peradi i divljači”, “Složena jela/Gotova jela” i “Mlijeko i mliječni proizvodi”. Ako se odnos neusklađenosti uporedi sa ukupnim brojem analiziranih uzoraka za svaku pojedinu kategoriju tada je najviše neusklađenosti bilo u kategoriji “Povrće i njegovi primarni proizvodi” (6,19 posto).

Kada je u pitanju vrsta mikroorganizama, najviša prevalenca (odnos između broja uzetih uzoraka i uzoraka koji nisu u skladu sa važećim propisima) je bila kod prisustva enteriobakterija, aerobnih mezofilnih bakterija, zatim plijesni i kvasci čije se analize vrše u sklopu kriterija higijene procesa proizvodnje.

Na fizičko-hemijske parametre ukupno je u 2019. godini uzorkovano i analizirano 3.726 uzoraka hrane. Od ukupnog broja analiziranih uzoraka 27 uzoraka (0,72 posto) nije bilo u skladu sa važećim propisima. Kada su u pitanju fizičko-hemijski parametri najveći broj uzoraka koji nije u skladu sa važećim propisima je bio iz kategorije “Žitarice i primarni proizvodi od žitarica”, “Meso i proizvodi od mesa stoke, peradi i divljači” i “Voće i njegovi primarni proizvodi”. Ako se odnos neusklađenosti posmatra u odnosu na ukupan broj analiziranih uzoraka za svaku pojedinu kategoriju, tada je najviša neusklađenost bila u kategoriji “Med”, sa najčešćim uzrokom neispravnosti metali i metaloidi, ostalo i pesticidi te “So, sosovi, začini i ostali dodaci hrani” ostalo i metali i metaloidi.

Najčešći uzrok neispravnosti je bilo prisustvo mikotoksina od ukupno je urađenih 287 laboratorijskih analiza na prisustvo mikotoksina, 43 uzorka (14,98 posto) su bila neodgovarajuća.Ukupno je analizirano 14.591 uzoraka vode za piće, pri čemu je utvrđeno da 2.324 uzoraka (15,93 posto) nije bilo u skladu sa važećim propisima.

Na mikrobiološke parametre ukupno je analizirano 9.702 uzoraka vode za piće, od čega 1.558 (16,06 posto) uzoraka nije bilo u skladu sa važećim propisima u BiH. Najveći broj neodgovarajućih uzoraka vode za piće je bilo iz kategorije “Individualno vodosnadbijevanje (bunari, čatrnje, cisterne, pumpe…)” (54,91posto, “Ostali objekti javnog vodosnabdijevanja” (49,89 posto), “Javno snabdijevanje” (14,80 posto).

Kada su u pitanju mikrobiološke analize vode za piće, najčešći uzroci neispravnosti su povećan broj kolonija na 37°C, Koliformnih bakterija, E. coli i broj kolonija na 22°C. Na fizičko-hemijske parametre ukupno je analizirano 4.889 uzoraka vode za piće, od čega 766 (15,67 posto) uzoraka nije bilo u skladu sa važećim propisima. Najviše neodgovarajućih uzoraka vode za piće je bilo iz kategorije “Individualno vodosnadbijevanje (bunari, čatrnje, cisterne, pumpe…)”(27,40 posto), “Ostali objekti javnog vodosnabdijevanja” (22,69 posto) te iz kategorije “Javno vodosnabdijevanje” (15,10 posto).

Kada su u pitanju fizičko-hemijske analize vode za piće. Najčešći uzroci neispravnosti su bili, mangan, zamućenost, željezo i boja. Na osnovu prikupljenih i obrađenih podataka o laboratorijskim analizama hrane na prisustvo GMO u hrani, hrani za životinje i sjemenu i sadnom materijalu u periodu 01.01.-31.12.2019. godine u Bosni i Hercegovini je urađeno sedam laboratorijskih ispitivanja. Četiri uzoraka su bila pozitivna.

Na osnovu prikupljenih i obrađenih podataka na području Bosne i Hercegovine registrovano je ukupno 1.005 slučajeva obolijevanja gdje je hrana potvrđena kao uzrok/put prenosa. Najčešći uzrok oboljevanja su bile Salmonellosis i Toxiinfection/Intoxication alimentaris.

U periodu od 01.01. do 31.12.2019. godine registrovano je 11 epidemija u kojima je hrana potvrđena kao uzrok/put prenosa, te je ukupno registrovano 328 oboljelih od čega su 74 osobe hospitalizovane. Prema informacijama kojim raspolaže Agencija, a koje se odnose na prijavljene slučajeve zoonoza kod životinja na području Bosne i Hercegovine tokom 2019. godine ukupno je prijavljeno 160 žarišta zoonoza sa ukupno 15.523 slučajeva oboljevanja.

Klix.ba