Zbog nerada u Ministarstvu zdravstva FBiH skuplji lijekovi i duže liste čekanja!

Apoteka Lijekovi

Lijekovi u Federaciji BiH ponovo su neopravdano skuplji od onih u okruženju, dok su i liste čekanja na određene lijekove sve duže. Razlog zbog čega je to tako može se naći u najnovijem izvještaju Ureda za reviziju institucija FBiH o Ministarstvu zdravstva FBiH.

Piše: A. DUČIĆ

U skladu s odredbama federalnih zakona i podzakonskih akata Vlade FBiH, na prijedlog federalnog ministra zdravstva, utvrđuju se sve tri liste lijekova i to obaveznog zdravstvenog osiguranja, u bolničkoj zdravstvenoj zaštit te Fonda solidarnosti BiH.

U skladu s Pravilnikom o izradi Liste lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja i Bolničke liste, koji je donio federalni ministar zdravstva, kako navode revizori, cijene lijekova utvrđene Listom lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja obavezujuće su i za pozitivne liste lijekova kantona. Međutim, nijedan kanton, zbog nedostatka sredstava, nema u potpunosti usklađenu pozitivnu listu sa federalnom.

-Imajući u vidu da je Lista lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja objavljena 31. 12. 2021. godine, odnosno posljednji dan utvrđenog roka koji je propisan federalnim Pravilnikom konstatujemo da je proces usklađivanja postojećih cijena na Listi lijekova obaveznog osiguranja sa zemljama u okruženju trajao godinu dana. Taj period i dodatni period usklađivanja kantonalnih pozitivnih listi sa objavljenom Listom lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja FBiH, sa većim iznosom PDV-a, predstavljaju razlog zbog kojeg su određeni lijekovi u FBiH skuplji – kaže se u izvještaju Ureda za reviziju institucija.

Nadalje, federalni ministar zdravstva je 14. 9. 2020. godine formirao Komisiju za stavljanje i skidanje lijekova na Listu lijekova Fonda solidarnosti FBiH. Međutim…

-Formirana Komisija za stavljanje i skidanje lijekova sa Liste lijekova Fonda solidarnosti, iako je imala određene aktivnosti, nije sačinila izvještaj o radu. Iako je u djelokrugu rada Komisije i njenih potkomisija, reviziji nije predočeno na koji način je praćena primjena korištenih lijekova sa Liste lijekova Fonda solidarnosti,što je značajno ako se ima u vidu da za određene lijekove postoje liste čekanja. Ističemo da je članom 26. Pravilnika o izboru i korištenju lijekova Fonda solidarnosti (donesenim 2011. godine) kao uslov za stavljanje, odnosno skidanje lijeka sa Liste Fonda solidarnosti, a koji se odnosi na farmakoekonomske parametre koji potvrđuju ekonomsku opravdanost primjene lijeka, trošak – korist (efektivnost), predviđeno da se primjenjuje tek nakon formiranja posebnog Odjela za ekonomiku zdravstva i farmakoekonomiku u Ministarstvu, za koji smo utvrdili da nije formiran ni nakon deset godina – konstatovali su revizori.

Oni su revizijom utvrdili i da za većinu lijekova sa Liste lijekova Fonda solidarnosti ne postoje utvrđena stručno-medicinska uputstva ministra u smislu Odluke o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava. Lista lijekova Fonda solidarnosti nije sačinjena u skladu sa Zakonom o lijekovima i članom 2. Pravilnika o izboru i korištenju lijekova Fonda solidarnosti kojim je propisan način njene izrade, jer uvršteni lijekovi na Listu nisu dostupni svim osiguranicima u Federaciji BiH u odobrenoj indikaciji u skladu sa stručnomedicinskim uputstvima, propisima o zdravstvenom osiguranju, kao i finansijskim sredstvima Fonda solidarnosti FBiH, utvrđenim u finansijskom planu Zavoda.

Dodatno, navode, Ministarstvo nije vršilo kvalitetan nadzor nad zakonitošću rada Federalnog zavoda, koji je propisan članom 110. Zakona o zdravstvenom osiguranju.

-Utvrdili smo da postupak donošenja listi lijekova u FBiH nije u dovoljnoj mjeri transparentan, što za posljedicu ima neefikasno trošenje budžetskih sredstava i nije u skladu s članom 4. Zakona o budžetima u FBiH. Pored toga, svi kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja nisu u mogućnosti da ispoštuju Listu lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja, a osigurana lica koja se nalaze na Listama čekanja za propisane lijekove sa Liste lijekova Fonda solidarnosti nemaju ravnopravan položaj i ne mogu pod jednakim uslovima ostvariti prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, što nije u skladu s članovima 11. i 35. Zakona o zdravstvenom osiguranju – istaknuli su federalni revizori.

A.Dučić/Fokus.ba