Portal 072info

ZENICA Javna licitacija za izdavanje u zakup dijela autopijace za luna park ili cirkus

JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA d.o.o. ZENICA, raspisuje JAVNU  LICITACIJU za izdavanje u zakup djela autopijace povrišine 600 m2 kojom upravlja Javno preduzeće za upravljanje i održavanje sportskih objekta d.o.o. koji se nalazi u ulici Aleja šehida bb, a izdaje se za:

– luna parkove i

– cirkuse

Početna cijena za korištenje prostora je 15.000,00 KM sa PDV-om.

Vremenski period za izdavanje je od 15.03.2017 do 15.09.2017 godine.

Pravo učešća na licitaciji imaju pravna i fizička lica koja, prije početka licitacije, uplate kauciju u iznosu od 10%  od početne cijene na blagajni Preduzeća ili na Transakcijiski račun Preduzeća broj 1340100000136890 kod Asa Banka Zenica.

Pravna  i  fizička  lica  koja  učestvuju  na  licitaciji  dužna  su  uz  ponudu  obavezno  priložiti uplatnicu o uplaćenoj kauciji.

Licima koja ne uspiju na licitaciji kaucija se vraća. Način plaćanja regulisat će se Ugovorom.

Ugovorom o zakupu regulisat će se prava i  obaveze potpisnika.

Prijave sa potvrdom o uplati kaucije se dostavljaju u zatvorenim kovertama, sa naznakom „ne otvaraj-za Zakup“, na adresu Javno preduzeće za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o Zenica, ul Aleja šehida bb i primaju se do 03.03.2017. godine

Otvaranje ponuda izvršit će se 03.03.2017. godine, sa početkom u 14 sati , u prostorijama Uprave. (Arena)

Bliže informacije mogu se dobiti na telefon broj: 209-710, 209-726. Zenica, 23.02.2017. godine.

Podijelite članak