ZENICA Javni oglas za izdavanje 16 poslovnih prostora

J A V N I    O G L A S za izdavanje u zakup poslovnih prostora

PREGLED SLOBODNIH POSLOVNIH PROSTORA

 

 

R.B.

 

LOKACIJA

 

POVRŠINA U  m2

POČETNA CIJENA

POSL. PROS. U  KM/m2(bez PDV-a)

   1. I Zeničke brigade broj 13          70,00          6,00
   2. I Zeničke brigade broj 5          28,80          6,00
   3. I Zeničke brigade broj 5          23,36          6,00
   4. Ćire Truhelke broj 10          49,73          6,00
   5. Jalijski put broj 4          15,25          8,00
   6. Armije BiH broj 13          12,00          8,00
   7. Fra Ljube Hrgića broj 2          25,47          8,00
   8. Begagića put broj 8          18,00          9,00
   9. Kočeva broj 3          87,35          9,00
 10. Maršala Tita broj 22          16,10        10,00
 11. Maršala Tita broj 22        174,80        10,00
 12. Maršala Tita broj 17          18,86        10,00
 13. Maršala Tita broj 29          40,00        10,00
 14. M.S.Serdarevića broj 8          18,15        11,00
 15. Jevrejska broj 2          17,72          9,00
 16. Željeznička broj 19          60,00          6,00

 

 

  1. Pravo učešća na ovaj Javni oglas imaju sva pravna i fizička lica.

Zakupac – Korisnik poslovnog prostora koji koristi poslovni prostor u vlasništvo Grada Zenica, a

dužan je zakupninu za korištenje poslovnog prostora ne može učestvovati na javnom oglasu,

ako predhodno ne plati dug zakupnine.

 

Poslovni prostori  pod R.B. 5,6,7,8,9,10,11,12 i 15 izdaju se u viđenom  stanju, bez prava

priznavanja uloženih sredstava u dovođenju poslovnog prostora u funkciju.

 

Poslovni prostor pod R.B. 1,2,3,4,13,14 i 16 su devastirani poslovni prostori.

Korisniku – ponuđaču kojem se ustupi na korištenje poslovni prostori pod R.B. 1,2,3,4,13,14 i 16

uložena sredstva u dovođenje poslovnog prostora u funkciju konpenzirat će se kroz mjesečnu

zakupninu. Izvedene radove i uložena sredstva na dovođenju poslovnig prostora u funkciju

konstatovat će Komisija koja će sačiniti zapisnik. Navedeno će se regulisati Aneksom ugovora.

 

Poslovni prostori pod R.B. 2 i 3 su pasažni p.p.

 

Korisniku – ponuđaču kojem se ustupi na korištenje poslovni prostor pod R.B. 6 i 7 priznaju se

troškovi novog priključka na elektro energetsku mrežu.

 

Poslovni prostori pod R.B. 10,11 i 12 su kancelarijski prostori.

 

 

 

 

  1. Poslovni prostori pod R.B. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, i 16 izdaju se na period od 1 (jedne)

godine sa mogućnosti produženja važenja zaključenog Ugovora o zakupu poslovnog prostora.

Produženje Ugovora će se sačiniti kao Aneks Ugovora, isključivo u pismenoj formi.

 

  1. Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog oglasa.

Pismene ponude dostaviti u zatvorenoj koverti.

Na koverti obavezno naznačiti  podatke o učesniku, ime prezime za pravna lica naziv.

Neblagovremene ponude neće se razmatrati.

 

Ponude se predaju do 09.03.2017.godine na protokol Grada Zenice sa naznakom «Javni oglas za

poslovne  prostorije – ne otvarati».”Prijava na Javni oglas objavljen u Našoj Riječi

od 28.02.2017.godine”.

 

Otvaranje ponuda izvršit će Komisija dana 13.03.2017.godine u 10,00 sati u  prostorijama Službe

za ekonomske odnose i poduzetništvo.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati zainteresovana lica.

 

Prijava na oglas treba da sadrži podatke o učesniku, ime prezime (za pravna lica naziv),

adresu, sjedište, broj telefona i vrstu djelatnosti koja će se obavljati u  poslovnom prostoru.

 

Kriteriji za vrednovanje ponuda je najveća ponuđena cijena, a u slučaju postignute iste

cijene prednost se daje onom ponuđaču koji je prvi podnio prijavu na Javni  oglas.

 

Grad Zenica zadržava pravo poništavanja Javnog oglasa.

Poslovni prostori  se mogu vidjeti radnim danom od 9 do 14 sati.

 

Za sve informacije obratite se u Službu za ekonomske odnose i poduzetništvo, na tel. 208 000

lok.183.