Portal 072info

ZENICA Javni oglas za izdavanje 16 poslovnih prostora

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

J A V N I    O G L A S za izdavanje u zakup poslovnih prostora

PREGLED SLOBODNIH POSLOVNIH PROSTORA

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

 

 

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

R.B.

 

LOKACIJA

 

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

POVRŠINA U  m2

POČETNA CIJENA

POSL. PROS. U  KM/m2(bez PDV-a)

   1.I Zeničke brigade broj 13         70,00         6,00
   2.I Zeničke brigade broj 5         28,80         6,00
   3.I Zeničke brigade broj 5         23,36         6,00
   4.Ćire Truhelke broj 10         49,73         6,00
   5.Jalijski put broj 4         15,25         8,00
   6.Armije BiH broj 13         12,00         8,00
   7.Fra Ljube Hrgića broj 2         25,47         8,00
   8.Begagića put broj 8         18,00         9,00
   9.Kočeva broj 3         87,35         9,00
 10.Maršala Tita broj 22         16,10       10,00
 11.Maršala Tita broj 22       174,80       10,00
 12.Maršala Tita broj 17         18,86       10,00
 13.Maršala Tita broj 29         40,00       10,00
 14.M.S.Serdarevića broj 8         18,15       11,00
 15.Jevrejska broj 2         17,72         9,00
 16.Željeznička broj 19         60,00         6,00

 

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

 

  1. Pravo učešća na ovaj Javni oglas imaju sva pravna i fizička lica.

Zakupac – Korisnik poslovnog prostora koji koristi poslovni prostor u vlasništvo Grada Zenica, a

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

dužan je zakupninu za korištenje poslovnog prostora ne može učestvovati na javnom oglasu,

ako predhodno ne plati dug zakupnine.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

 

Poslovni prostori  pod R.B. 5,6,7,8,9,10,11,12 i 15 izdaju se u viđenom  stanju, bez prava

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

priznavanja uloženih sredstava u dovođenju poslovnog prostora u funkciju.

 

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Poslovni prostor pod R.B. 1,2,3,4,13,14 i 16 su devastirani poslovni prostori.

Korisniku – ponuđaču kojem se ustupi na korištenje poslovni prostori pod R.B. 1,2,3,4,13,14 i 16

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

uložena sredstva u dovođenje poslovnog prostora u funkciju konpenzirat će se kroz mjesečnu

zakupninu. Izvedene radove i uložena sredstva na dovođenju poslovnig prostora u funkciju

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

konstatovat će Komisija koja će sačiniti zapisnik. Navedeno će se regulisati Aneksom ugovora.

 

Poslovni prostori pod R.B. 2 i 3 su pasažni p.p.

 

Korisniku – ponuđaču kojem se ustupi na korištenje poslovni prostor pod R.B. 6 i 7 priznaju se

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

troškovi novog priključka na elektro energetsku mrežu.

 

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Poslovni prostori pod R.B. 10,11 i 12 su kancelarijski prostori.

 

 

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

 

 

  1. Poslovni prostori pod R.B. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, i 16 izdaju se na period od 1 (jedne)

godine sa mogućnosti produženja važenja zaključenog Ugovora o zakupu poslovnog prostora.

Produženje Ugovora će se sačiniti kao Aneks Ugovora, isključivo u pismenoj formi.

 

  1. Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog oglasa.

Pismene ponude dostaviti u zatvorenoj koverti.

Na koverti obavezno naznačiti  podatke o učesniku, ime prezime za pravna lica naziv.

Neblagovremene ponude neće se razmatrati.

 

Ponude se predaju do 09.03.2017.godine na protokol Grada Zenice sa naznakom «Javni oglas za

poslovne  prostorije – ne otvarati».”Prijava na Javni oglas objavljen u Našoj Riječi

od 28.02.2017.godine”.

 

Otvaranje ponuda izvršit će Komisija dana 13.03.2017.godine u 10,00 sati u  prostorijama Službe

za ekonomske odnose i poduzetništvo.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati zainteresovana lica.

 

Prijava na oglas treba da sadrži podatke o učesniku, ime prezime (za pravna lica naziv),

adresu, sjedište, broj telefona i vrstu djelatnosti koja će se obavljati u  poslovnom prostoru.

 

Kriteriji za vrednovanje ponuda je najveća ponuđena cijena, a u slučaju postignute iste

cijene prednost se daje onom ponuđaču koji je prvi podnio prijavu na Javni  oglas.

 

Grad Zenica zadržava pravo poništavanja Javnog oglasa.

Poslovni prostori  se mogu vidjeti radnim danom od 9 do 14 sati.

 

Za sve informacije obratite se u Službu za ekonomske odnose i poduzetništvo, na tel. 208 000

lok.183.

Podijelite članak
REKLAMA
KRAJ REKLAME
REKLAMA
KRAJ REKLAME

Zapratite nas na FB! (PROMO)