Portal 072info

ZENICA Javni oglas za izdavanje u zakup poslovnih prostora

J A V N I    O G L A S

za izdavanje u zakup poslovnih prostora

PREGLED SLOBODNIH POSLOVNIH PROSTORA

 

R.B.

 

LOKACIJA

 

POVRŠINA U      m2

POČETNA CIJENA POSL. PROS. U  KM/m2(bez PDV-a)
   1.  Branilaca Bosne broj 6          51,50          9,00
   2.  Branilaca Bosne  broj 6          41,80          9,00

 

 

  1. Pravo učešća na ovaj Javni oglas imaju sva pravna i fizička lica.

Zakupac – Korisnik poslovnog prostora koji koristi poslovni prostor u vlasništvo Grada Zenica, a

dužan je zakupninu za korištenje poslovnog prostora ne može učestvovati na javnom oglasu,

ako predhodno ne plati dug zakupnine.

Poslovni prostori  pod R.B. 1 i 2 izdaju se u viđenom  stanju, bez prava priznavanja uloženih

sredstava u dovođenju poslovnog prostora u funkciju.

 

  1. Poslovni prostori pod R.B. 1 i 2 izdaju se na period od 1 (jedne) godine sa mogućnosti produženja

važenja zaključenog Ugovora o zakupu poslovnog prostora. Produženje Ugovora će se sačiniti kao

Aneks Ugovora, isključivo u pismenoj formi.

 

  1. Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog oglasa.

Pismene ponude dostaviti u zatvorenoj koverti.

Na koverti obavezno naznačiti  podatke o učesniku, ime prezime za pravna lica naziv.

Neblagovremene ponude neće se razmatrati.

Ponude se predaju do 02.03.2017.godine na protokol Grada Zenice sa naznakom «Javni oglas za

poslovne  prostorije – na otvarati».

Otvaranje ponuda izvršit će Komisija dana 03.03.2017.godine u 10,00 sati u  prostorijama Službe za

ekonomske odnose i poduzetništvo.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati zainteresovana lica.

Prijava na oglas treba da sadrži podatke o učesniku, ime prezime (za pravna lica naziv),

adresu, sjedište, broj telefona i vrstu djelatnosti koja će se obavljati u  poslovnom prostoru.

Kriteriji za vrednovanje ponuda je najveća ponuđena cijena, a u slučaju postignute iste

cijene prednost se daje onom ponuđaču koji je prvi podnio prijavu na Javni  oglas.

Grad Zenica zadržava pravo poništavanja Javnog oglasa.

Poslovni prostori  se mogu vidjeti radnim danom od 9 do 14 sati.

Za sve informacije obratite se u Službu za ekonomske odnose i poduzetništvo, na tel. 208 000

lok.183.

Podijelite članak

Zapratite 072info na Instagramu! 

KLIKNI OVDJE

Holler Box