Portal 072info

Zenica: Održan sastanak o Projektu smanjenja faktora zdravstvenih rizika

U maloj sali gradske uprave održan je danas sastanak o Projektu smanjenja faktora rizika za zdravlje u Bosni i Hercegovini. Projekat finansira Vlada Švicarske putem Švicarske agencije za razvoj i saradnju, a nadzire Svjetska banka. Projektom će na području Federacije BiH upravljati, administrirati i koordinirati Sektor za realizaciju projekata Federalnog ministarstva zdravstva.

Sastanku su bili prisutni prim. dr. Vildana Doder, pomoćnica federalnog ministra

zdravstva, Ferid Huseinbegović, stručni savjetnik koordinator na projektu, Darko

Paranos koordinator projekta, Svjetska Banka te direktorice JU “Dom zdravlje”

Zenica, JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica, predstavnici gradske uprave, JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobjskog kantona, JU Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona, Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica i Saveza izviđača grada Zenica.

Gđa. Vildana Doder upoznala je prisutne s dosad poduzetim aktivnostima u Projektu i predstavila operativne aktivnosti koje je neophodno poduzeti u narednom periodu kako bi Grad Zenica bio potpuno spreman u trenutku kada sredstva na ovom projektu postanu operativna.

Također je ponovila da se projektni zadaci odnose na zagovaranje, mobilizaciju zajednice, edukaciju i monitoring i evaluaciju. Shodno Vodiču Svjetske banke objavljeno je pismo interesa prema dobavljačima usluga. Nakon izbora dobavljača pristupa se izradi Akcionog plana unaprijeđenja zdravlja stanovništva grada Zenica s fokusom na faktore rizika. Prilikom izrade Akcionog plana potrebno je voditi računa da plan bude objektivan, realan i upotrebljiv.

Predstavnici Federalnog ministarstva zdravstva predložili su da Grad Zenica kao Projektna jedinica formira radnu grupu koju će činiti predstavnici gradske uprave, resornih ministarstava i drugih relevantnih institucija. Isto tako potrebno je precizirati partnersku mrežu učesnika u Projektu. Na kraju je predloženo da se potpišu protokoli o saradnji između Federalnog ministarstva zdravstva, Federalnog ministarstva za obrazovanje i nauku, Grada Zenica, Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona i Ministarstva zdravstva Zeničko-dobjskog kantona.

Gdin. Zijad Softić, šef Odsjeka za društvene djelatnosti u Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti rekao je da će gradska uprava poduzeti neophodne aktivnosti kako bi se pristupilo implementaciji ovog Projekta.

Podijelite članak