ZENICA: Održana edukacija zaposlenika Gradske uprave o smanjenju faktora rizika za zdravlje

U velikoj sali Grada Zenica 28. i 29. maja održana je edukacija zaposlenika Gradske uprave u sklopu Projekta smanjenja vodećih faktora rizika za zdravlje stanovništva od nezaraznih bolesti.

Edukacija je održana u organizaciji Lokalne akcione grupe, a uz podršku konsultantskih agencija Revicon d.o.o. Sarajevo i Platform CMC d.o.o. Sarajevo.

Konsultant u ovom projektu dr. Fadil Šabović dao je detaljan osvrt na ciljeve projekta i faktore rizika.

Cilj projekta je ostvarivanje partnerstva u lokalnim zajednicama radi promovisanja zdravih životnih stilova i smanjenja riziko-faktora za obolijevanje od hroničnih masovnih nezaraznih bolesti kroz promjene u znanju, stavovima i ponašanju mladih ljudi i cjelokupnog stanovništva.

Kao vodeći faktori rizika po zdravlje stanovništva navedeni su: nepravilna ishrana, pušenje, konzumacija alkohola, upotreba droga i psihotropnih supstanci te fizička neaktivnost i stres.

Poseban fokus stavljen je na ulogu koju imaju odgojno-obrazovne, zdravstvene ustanove i lokalna uprava u kreiranju kvalitetnijih uslova za život građana u prvom redu djece i mladih, kao i u promovisanju zdravih životnih stilova.

Prema riječima dr. Šabovića prevencija i smanjenje faktora rizika zahtijeva organiziran i usklađen pristup promjenama ka zdravijim modelima života svih aktera društva, ističući da nije zanemarljiva uloga pojedinca.

U praktičnom dijelu radionice učesnici su analizirali mogućnosti na koji način predstavnici lokalne uprave mogu doprinijeti u izradi Akcionog plana kao osnove za formulisanje lokalnog  programa za smanjenje faktora rizika po zdravlje stanovništva Zenice.

Projekat smanjenja faktora rizika za zdravlje u Bosni i Hercegovini finansira Vlada Švicarske putem Švicarske agencije za razvoj i saradnju, nadzire Svjetska banka, a provodi Federalno ministarstvo zdravstva u saradnji sa lokalnim zajednicama.