Portal 072info

Zenica: Raspisan konkurs za direktora JP “Tržnica”

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Na osnovu člana 8. Zakona o javnim preduzećima u FBiH, člana 27. Statuta preduzeća i Odluke Nadzornog Odbora preduzeća, raspisuje se

J A V N I  K O N K U R S za izbor i imenovanje direktora JP “Tržnica” Zenica

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

I

 1. Objavljuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JP “Tržnica” Zenica.
 1. Kandidat koji se prijavljuje na Konkurs mora ispunjavati slijedeće uslove:
 1. OPĆI USLOVI
 1. da je državljanin BiH
 2. da je stariji od 18 godina
 3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na novou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana posljednjeg objavljivanja Konkursa,
 4. da se na njega ne odnosi član IX.I. Ustava Bosne i Hercegovine,
 5. da se ne nalazi na funkciji u političkoj stranci u smislu člana Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH,
 6. da nije član zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa,
 7. da nije osuđen za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa dužnošću u instituciji u koju se kandiduje pet godina od dana pravosnažnosti presude.

 

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME
 1. POSEBNI USLOVI

 

da ima VSS spremu(VII stepen) društvenog (pravnog,ekonomskog i dr.) ili tehničkog smjera odnosno visoko obrazovanje I ciklusa(koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova)ili II ili III ciklusa Bolonjskog sistema studiranja

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

da ima najmanje pet godina radnog iskustva od toga tri godine na rukovodnim poslovima

da ima izražene organizatorske i sposobnosti rukovođenja

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

da ponudi program razvoja preduzeća za period od četiri godine.

 

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

II

 

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Prijave kandidata trebaju sadržavati kraću biografiju, adresu i kontakt telefon.

Uz prijavu je potrebno dostaviti slijedeću dokumentaciju(original ili ovjerenu fotokopiju):

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Uvjerenje o državljanstvu ili kopiju CIPS-ove lične karte sa Uvjerenjem o prebivalištu, ne starije od 6 mjeseci,

Izjavu – Uvjerenje o ispunjavanju uslova iz tačke I-A 3, Izjavu – Uvjerenje o ispunjavanju uslova iz tačke I-A 4, Izjavu o ispunjavanju uslova iz tačke I-A 5,

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Izjava o ispunjavanju uslova iz tačke I-A 6,

Uvjerenje o ispunjavanju uslova iz tačke I-A 7 ne starije od tri mjeseca, Dokaz o stručnoj spremi,

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Dokaz o radnom iskustvu,

Druge dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova konkursa. (Program razvoja)

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

 

III

Nadležnosti izabranog kandidata za direktora preduzeća propisane su Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o javnim preduzećima i Statutom preduzeća.

Mandat direktora traje četiri (4) godine.

IV

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Nadzorni Odbor preduzeća imenovat će direktora uz saglasnost Gradonačelnika Zenice, a nakon odabira kandidata po okončanju Javnog konkursa.

V

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Konkurs će biti objavljen u Službenim novinama FBiH, listu “Dnevni avaz”, “Naša riječ”, web stranici Grada Zenice i u formi obavještenja na RTV Zenica, a ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:

Javno preduzeće “Tržnica” Zenica Ul. Maršala Tita br. 48

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

sa naznakom “Prijava na javni konkurs”

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Podijelite članak
REKLAMA
KRAJ REKLAME

Počitajte još

Zeničanin uhapšen zbog posjedovanja droge

072info.com

Do sada u Zenici upisano 101.719 birača

072info.com

U Zenici otvoren Centar za mlade

072info.com
REKLAMA
KRAJ REKLAME