Portal 072info

Zenica: Raspisan konkurs za direktora JP “Tržnica”

Na osnovu člana 8. Zakona o javnim preduzećima u FBiH, člana 27. Statuta preduzeća i Odluke Nadzornog Odbora preduzeća, raspisuje se

J A V N I  K O N K U R S za izbor i imenovanje direktora JP “Tržnica” Zenica

I

 1. Objavljuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JP “Tržnica” Zenica.
 1. Kandidat koji se prijavljuje na Konkurs mora ispunjavati slijedeće uslove:
 1. OPĆI USLOVI
 1. da je državljanin BiH
 2. da je stariji od 18 godina
 3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na novou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana posljednjeg objavljivanja Konkursa,
 4. da se na njega ne odnosi član IX.I. Ustava Bosne i Hercegovine,
 5. da se ne nalazi na funkciji u političkoj stranci u smislu člana Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH,
 6. da nije član zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa,
 7. da nije osuđen za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa dužnošću u instituciji u koju se kandiduje pet godina od dana pravosnažnosti presude.

 

 1. POSEBNI USLOVI

 

da ima VSS spremu(VII stepen) društvenog (pravnog,ekonomskog i dr.) ili tehničkog smjera odnosno visoko obrazovanje I ciklusa(koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova)ili II ili III ciklusa Bolonjskog sistema studiranja

da ima najmanje pet godina radnog iskustva od toga tri godine na rukovodnim poslovima

da ima izražene organizatorske i sposobnosti rukovođenja

da ponudi program razvoja preduzeća za period od četiri godine.

 

II

 

Prijave kandidata trebaju sadržavati kraću biografiju, adresu i kontakt telefon.

Uz prijavu je potrebno dostaviti slijedeću dokumentaciju(original ili ovjerenu fotokopiju):

Uvjerenje o državljanstvu ili kopiju CIPS-ove lične karte sa Uvjerenjem o prebivalištu, ne starije od 6 mjeseci,

Izjavu – Uvjerenje o ispunjavanju uslova iz tačke I-A 3, Izjavu – Uvjerenje o ispunjavanju uslova iz tačke I-A 4, Izjavu o ispunjavanju uslova iz tačke I-A 5,

Izjava o ispunjavanju uslova iz tačke I-A 6,

Uvjerenje o ispunjavanju uslova iz tačke I-A 7 ne starije od tri mjeseca, Dokaz o stručnoj spremi,

Dokaz o radnom iskustvu,

Druge dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova konkursa. (Program razvoja)

 

III

Nadležnosti izabranog kandidata za direktora preduzeća propisane su Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o javnim preduzećima i Statutom preduzeća.

Mandat direktora traje četiri (4) godine.

IV

Nadzorni Odbor preduzeća imenovat će direktora uz saglasnost Gradonačelnika Zenice, a nakon odabira kandidata po okončanju Javnog konkursa.

V

Konkurs će biti objavljen u Službenim novinama FBiH, listu “Dnevni avaz”, “Naša riječ”, web stranici Grada Zenice i u formi obavještenja na RTV Zenica, a ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:

Javno preduzeće “Tržnica” Zenica Ul. Maršala Tita br. 48

sa naznakom “Prijava na javni konkurs”

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Podijelite članak

Počitajte još

U protekla 24 sata: Tri krađe u Zenici

072info

Muftija ef. Dizdarević upriličio prijem za zeničke humanitarce

072info

ZENICA Kod dvadesetogodišnjaka pronađen pištolj, jedna osoba uhapšena zbog droge

072info

Zapratite 072info na Instagramu! 

KLIKNI OVDJE

Holler Box