Portal 072info

149. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

RMKZENICA

Munib Husejnagić sazvao je 149. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica je zakazana za srijedu, 12. 02. 2014. godine s početkom od 11:00 sati u zgradi Kantona.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 146. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 30.01.2014. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 24. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 03.02.2014. godine;
 3. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa depozitnog i transakcijskog računa otvorenog kod IKB DD Zenica za period od 01.01.2014. godine do 31.12.2014. godine;
 4. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa „posebnog ESCROW transakcijskog računa“ za period od 01.01.2014. godine do 31.12.2014. godine;
 5. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija putem podračuna u okviru JRT za primljene tekuće transfere i donacije, za JU Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psihofizičkom razvoju Zenica, za period od 01.01.2014. godine do 31.12.2014. godine;
 6. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija putem deviznog računa otvorenog kod IKB DD Zenica za period od 01.01.2014. godine do 31.12.2014. godine;
 7. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa podračuna za Centralizovani obračun i isplatu plaća za period od 01.01.2014. godine do 31.12.2014. godine;
 8. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa posebnog  transakcijskog računa -sredstva ostvarena po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za period od 01.01.2014. godine do 31.12.2014. godine;
 9. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa transakcijskog računa otvorenog kod Union banke d.d. Sarajevo za period od 01.01.2014. godine do 31.12.2014. godine;
 10. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa računa blagajničko poslovanje budžetskih korisnika otvorenog kod IKB DD Zenica za period od 01.01.2014. godine do 31.12.2014. godine;
 11. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa transakcijskog računa otvorenog kod Sparkasse dd Sarajevo za period od 01.01.2014. godine do 31.12.2014. godine;
 12. Informacija o medicinskoj rehabilitaciji branilaca i članova njihovih porodica u 2013. godini sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 13. Prijedlog Plana zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2014. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 14. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o osnivanju Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona.
 15. Prijedlog Zaključka o izmjenama Programa utroška sredstava planiranih Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, broj: 02-14-4034-1/13 od 14.02.2013. godine;
 16. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2013. godinu, Ministarstva za pravosuđe i upravu, pozicija „Nabavka zemljišta“; sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 17. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2013. godinu, Ministarstva za pravosuđe i upravu, pozicija „Nabavka stalnih sredstava u obliku prava“; sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 18. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2013. godinu, Ministarstva za pravosuđe i upravu, pozicija „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“; sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 19. Program utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2014. godinu, Ministarstva za pravosuđe i upravu, pozicija „Nabavka zemljišta“; sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 20. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava za nabavku zemljišta;
 21. Program utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2014. godinu, Ministarstva za pravosuđe i upravu, pozicija „Nabavka opreme“; sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 22. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava za nabavku opreme;
 23. Program utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2014. godinu, Ministarstva za pravosuđe i upravu, pozicija „Rekonstrukcija i investiciono održavanje zgrada pravosuđa“; sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 24. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava za rekonstrukciju i investiciono održavanje zgrada pravosuđa;
 25. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period članova Upravnog odbora Javne ustanove Univerzitet u Zenici;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Buza Meliki na ime sufinansiranja učesća na Međunarodnom takmičenju Davorin Jenko, Beograd 2014;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove na ime pribavljanja usluge održavanja softvera „E-inspektor“;
 28. Upoznavanje članova Vlade sa aktima;
 29. Poziv Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH za dostavu izjašnjenja na navode žalbe Mirsade Silajdžić, broj: Ž-SA-05-74/14 od 26.01.2014. godine;
 30. Izvještaj o izvršenju Budžeta za period I-XII 2013. godine, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona, broj: 18/01-14-12973-8/13 od 31.01.2014. godine;
 31. Akt Ministarstva finansija, broj: 07/02-28-1236-1-1714 od 24.01.2014. godine, Zaključak o privremenom utvrđivanju visine novčanih naknada poslanika Skupštine , zamjenika predsjedavajućeg Skupštine koji za vrijeme trajanja mandata ne zasnuje radni odnos u Skupštini, članova Kolegija i članova radnih tijela Skupštine za 2014. godinu;
 32. Zaključak Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 01-02-2052-1714 od 29.01.2014. godine;
 33. Informacija Službe za zajedničke poslove Zeničko-dobojskog kantona, broj: 14-14-938-2714 od 06.02.2014. godine, vezana za cijene mjesečnih karata;
 34. Akt Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, broj: 12-14-19832-2-1/14 od 07.02.2014. godine, vezan za provođenje postupka isknjižavanja imovine;
 35. Akti Ministarstva za pravosuđe i upravu;
 36. Pravilnik o službenoj iskaznici Kantonalnog pravobranitelja i zamjenika Kantonalnog pravobranitelja;
 37. Pravilnik o poslovanju i vođenju evidencije u Kantonalnom pravobraniteljstvu Zeničko-dobojskog kantona.
Podijelite članak