Centar za socijalni rad Zenica: Javni oglas za prijem radnika na neodređeno

Centar za socijalni rad Zenica: Javni oglas za prijem radnika na neodređeno

Na osnovu člana 20 a. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16, 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Ze-do kantona“, broj 8/19), člana 7. Pravilnika o radu JU Centar za socijalni rad Zenica, broj: 04/1-05-3-614/19 od 02.08.2019.), Odluke v d direktora JU Centar za socijalni rad Zenica, broj 04/1-05-3-661/19 od 16.08.2019. godine, a u vezi sa saglasnosćuGradonačelnika, broj: 02-49-18479/19 od 21.08.2019. godine, JU Centar za socijalni rad Zenica raspisuje

JAVNI OGLAS

 za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijemeu Javnu ustanovu Centar za socijalni rad Zenica

I

U radni odnos na neodređeno vrijeme primaju se radnici na radna mjesta:

1. Referent za podršku porodici, 1 izvršilac,

2. Referent za utvrđivanje prava porodice sa djecom, 1 izvršilac,

3. Referent za materijalne oblike socijalne zaštite, 1 izvršilac,

4. Referent za javne nabavke, 1 izvršilac.

II

Opći uslovi za obavljanje poslova:– da je stariji od 18 godina- da je državljanin BiH- da posjeduje zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje

III

Posebni uslovi za obavljanje poslova radnog mjesta Referent za podršku porodici:– VSS, VII stepen, dipl. socijalni radnik, dipl. socijalni pedagog, dipl. psiholog ili visoko obrazovanje po bolonjskom sistemu studiranja sa ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova – završen fakultet socijalni rad, socijalna pedagogija, psihologija, – najmanje 1 godina radnog iskustva u struci,poznavanje rada na računaru.

Kratak opis poslova:− Obavlja poslove pružanja stručne i savjetodavne podrške djeci, roditeljima i bračnim partnerima koji imaju problema u uređivanju bračnih, roditeljskih ili porodičnih odnosa;− Na zahtjev suda daje stručno mišljenje o uređivanju odnosa između bračnih partnera i djece (staranje, kontaktiranje i izdržavanje) u postupku prinudnog izvršenja ili izmjene/dopune prvostepene sudske odluke− Sarađuje sa građanima, mjesnim zajednicama, državnim organima i ustanovama, pravnim licima, udruženjima građana, pravosudnim organima, policijskim upravama i drugim organima koji mogu doprinijeti unapređivanju kvaliteta socijalnog rada, socijalne zaštite i porodične zaštite;− Priprema analitičko-dokumentacioni materijal iz svoga djelokruga rada za izradu planova, informacija, izvještaja, analiza i sl.;− Brine se za vlastitu kontinuiranu edukaciju, te redovno prati, proučava i primjenjuje savremena dostignuća u obavljanju poslova iz djelokruga rada Centra;− Obavlja i druge poslove po nalogu šefa i direktora;− Vodi evidencije i dokumentaciju u skladu sa propisima i opštim aktima Centra;− Za izvršenje poslova datih ovim opisom odgovoran je šefu i direktoru.

Oblast iz koje će biti stručni ispit je porodična i socijalna zaštita, a literatura iz koje će biti stručni ispit je Porodični zakon FBiH i Zakoni iz oblasti socijalne i dječije zaštite.b) Posebni uslovi za obavljanje poslova radnog mjesta Referent za utvrđivanje prava porodice sa djecom:– VSS, VII stepen, dipl. pravnik ili visoko obrazovanje po bolonjskom sistemu studiranja sa ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova – završen pravni fakultet, – najmanje 1 godina radnog iskustva u struci, položen stručni ispit i poznavanje rada na računaru.

Kratak opis poslova:− Obavlja poslove u postupku rješavanja prava porodice sa djecom, regulisane Zakonom o upravnom postupku i drugim Zakonima i podzakonskim aktima koji regulišu ovu oblast;− Obavlja i druge pravne poslove i radnje koje su u vezi sa poslovima ovog referata;− Vodi evidencije i dokumentaciju u skladu sa propisima i opštim aktima Centra;− Brine se za vlastitu kontinuiranu edukaciju, te redovno prati, proučava i primjenjuje savremena dostignuća u obavljanju poslova iz djelokruga rada Centra;− Obavlja i druge poslove po nalogu šefa ili direktora Centra;− Za izvršenje poslova datih ovim opisom odgovoran je šefu i direktoru Centra.

Oblast iz koje će biti stručni ispit je socijalna zaštita i upravni postupak, a literatura iz koje će biti stručni ispit su Zakon o upravnom postupku FBiH i Zakoni iz oblasti socijalne i dječije zaštite.c) Posebni uslovi za obavljanje poslova radnog mjesta Referent za materijalne oblike socijalne zaštite:– VSS, VII stepen, dipl. socijalni radnik, dipl. socijalni pedagog ili visoko obrazovanje po bolonjskom sistemu studiranja sa ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova – završen fakultet socijalni rad, socijalna pedagogija, – najmanje 1 godina radnog iskustva u struci ipoznavanje rada na računaru.

Kratak opis poslova:− Ispituje uslove života podnosioca zahtjeva za novčane i druge materijalne pomoći, sačinjava socijalnu anamnezu i daje mišljenje o potrebi dodjeljivanja pomoći;− Daje upute i pruža pomoć licima u toku prikupljanja potrebne dokumentacije za ostvarivanje prava i po potrebi pribavlja dokumentaciju koju lice iz objektivnih razloga nije u stanju samostalno pribaviti;− Redovno prati nastale izmjene kod korisnika pomoći i daje prijedloge i mišljenja za eventualne obustave pomoći ili izmjene rješenja usljed nastalih promjena;− Vodi evidencije i dokumentacije u skladu sa propisima i opštim aktima Centra;− Brine se za vlastitu kontinuiranu edukaciju, te redovno prati, proučava i primjenjuje savremena dostignuća u obavljanju poslova iz djelokruga rada Centra;− Obavlja i druge poslove po nalogu šefa ili direktora Centra;− Za izvršenje poslova datih ovim opisom odgovoran je šefu i direktoru Centra.

Oblast iz koje će biti stručni ispit je socijalna zaštita, a literatura iz koje će biti stručni ispit su Zakoni iz oblasti socijalne i dječije zaštite.d) Posebni uslovi za obavljanje poslova radnog mjestaReferent za javne nabavke:– VSS, VII stepen, dipl. ekonomista ili visoko obrazovanje  po bolonjskom sistemu studiranja sa ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova – završen ekonomski fakultet,- najmanje 1 godina radnog iskustva u struci i poznavanje rada na računaru.

Kratak opis poslova:− Priprema prijedlog plana javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim propisima i internim aktima Centra;− Priprema zahtjeve za pokretanje postupka i odluke o pokretanju postupka javne nabavke;− Priprema tendersku dokumentaciju;− Obavlja poslove predsjednika komisije za javne nabavke;− Vrši objavljivanje obavještenja o dodjeli ugovora;− Vodi evidencije i dokumentacije u skladu sa propisima i opštim aktima Centra;− Brine se za vlastitu kontinuiranu edukaciju, te redovno prati, proučava i primjenjuje savremena dostignuća u obavljanju poslova iz djelokruga rada Centra;− Obavlja i druge poslove po nalogu šefa ili direktora Centra;− Za izvršenje poslova datih ovim opisom odgovoran je šefu i direktoru Centra.

Oblast iz koje će biti stručni ispit su javne nabavke, a literatura iz koje će biti stručni ispit je Zakon o javnim nabavkama i podzakonski akti koji regulišu javne nabavke.

IV

Kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova iz Javnog oglasa, kandidati su dužni dostaviti:

– potpisanu prijavu na oglas sa kraćom biografijom,

– izvod iz matične knjige rođenih,

– uvjerenje o državljanstvu,

– ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, odnosno,   

 da nije pod optužnicom Međunarodnoga tribunala za bivšu Jugoslaviju u Hagu i da nije odbio povinovati se  

 naredbi da se pojavi pred Tribunalom,

– diploma o stečenoj stručnoj spremi navedenoj u posebnim uslovima za radno mjesto, te rješenje o nostrifikaciji, 

 ukoliko je navedena isprava stečena van Bosne i Hercegovine nakon 06. 04.1992. godine;

– uvjerenje o traženom radnom iskustvu (navedenom u tekstu javnog oglasa),

– dokaz o poznavanju rada na računaru ( za radno mjesto pod rednim brojem 1, 2, 3 i 4.),

– uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu (za radno mjesto pod rednim brojem 2.). 

Dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje uslova navedenih u Javnom oglasu kandidati su dužni dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji i ne može biti starija od šest mjeseci od dana prijave na oglas, izuzev Izvoda iz matične knjige rođenih, ukoliko je isti trajan.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali formalno-pravne uslove obavit će se provjera stručnog znanja potrebnog za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se raspisuje Javni oglas.

V

Oglas će biti objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje”, web stranici JU Centar za socijalni rad Zenica, web stranici Grada Zenica i ostaje otvoren osam dana od dana posljednjeg objavljivanja u sredstvima javnog informisanja. 

Zainteresovani kandidati prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose u zatvorenoj koverti, na adresu: 

JU Centar za socijalni rad Zenica,

Ulica Saliha Cakana Mulalića broj 5, 72 000 Zenica, 

sa naznakom “NE OTVARAJ  PRIJAVA NA JAVNI OGLAS”  

Napomene: 

Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opće i posebne uslove neće biti uzete u razmatranje.

Samo izabrani kandidati će biti u obavezi u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru kao najboljeg kandidata dostaviti ljekarsko uvjerenje, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i uvjerenje o nekažnjavanju.

Kandidati koji budu izabrani i primljeni u radni odnos ne podliježu obavezi provjere putem probnog rada.

Po okončanju procedure po Javnom oglasu, dokumentacija priložena prijavi neće se vraćati kandidatima, osim na osnovu pismenog zahtjeva kandidata. 

Telefon kontakt osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja je 032/ 447 – 916.

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

NAJNOVIJE