Portal 072info

Dom naroda nije podržao predloženi budžet FBiH za 2016.

Prijedlog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu nije dobio potrebnu većinu glasova na jučerašnjoj sjednici Doma naroda Federalnog parlamenta.

Od 48 delegata koji su se izjašnjavali, za budžet je glasalo 20, protiv su bila 22, a četiri suzdržana.

Uoči samog glasanja, delegati Bošnjaci su bez obrazloženja saopćili da neće podržati predloženi budžet i da su tako odlučili na prethodno održanoj sjednici njihovog delegatskog kluba.

Budžet je predložila Federalna vlada u ukupnom iznosu od 2.598.862.123 KM, za 10,7 posto više od ovogodišnjeg te za 65 miliona KM više nego kad je akt bio u formi nacrta.

Ćatić: Vlada ne bi mogla ispuniti obaveze iz amandmana “teških” više od 20 miliona

Obaveze koje je propisivalo nekoliko amandmana “teških“ više od 20 miliona KM, Federalna vlada ne bi mogla ispuniti i zato Bošnjaci nisu glasali za predloženi budžet Federacije BiH za iduću godinu.

Tim riječima je predsjedavajući delegatskog kluba Bošnjaka Osman Ćatić pojasnio novinarima zašto su Bošnjaci glasali protiv budžeta na današnjoj sjednici Doma naroda Federalnog parlamenta, koja je okončana u Sarajevu.

Budžet za iduću godinu, teoretski, ipak može biti izglasan u Parlamentu do kraja ove godine, napominje Ćatić, budući da je rasprava o tom aktu zakazana za 22. decembar u Predstavničkom domu i da do Nove godine opet može odlučivati Dom naroda o varijanti koju eventualno odobri Predstavnički dom.

Obrazlažući danas budžet delegatima Doma naroda, federalna ministrica finansija Jelka Milićević je uime Vlade FBiH kao predlagača izrazila nadu da će Federacija poslije duže vremena imati u tekućoj fiskalnoj godini utvrđen budžet za narednu.

Nekoliko delegatskih amandmana “teških“ više od 20 miliona, koji su odobreni većinom glasova prije izjašnjavanja Doma o cjelokupnom budžetu, trebalo je da promijeni iznose u nekim stavkama u odnosu na Vladine prijedloge. Iako to ne bi mijenjalo i cjelokupni predloženi budžetski iznos već samo iziskivalo prelivanje novca iz jedne stavke u drugu, Ćatić kaže da bi problem nastao zbog tako nastalih umanjenja nekih stavki.

Jednim od amandmana, za deset miliona KM je trebalo uvećati planirani iznos za niže nivoe vlasti – kantone, koji bi u tom slučaju iznosio 26 miliona KM umjesto 16 miliona, kako je predložila Vlada.

Drugim amandmanom je bilo propisano da milion KM ide direktno na račun nerazvijene općine Vareš, a milion Zavodu za javno zdravstvo FBiH radi nabavke potrebnih vakcina stanovništvu.

Sve je to iziskivalo recipročno umanjene planiranih suma iz nekih drugih budžetskih stavki.

Također je jednim od amandmana, na jednoj strani trebalo umanjiti, da bi deset miliona KM otišlo Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH.

Budžet za 2016. je uputila u parlamentarnu proceduru Federalna vlada predloživši da ukupno iznosi 2.598.862.123 KM, za 10,7 posto više od ovogodišnjeg te za 65 miliona KM više nego dok je bio u nacrtu.

Uvećanje je, po riječima ministrice Milićević, bilo uračunato na osnovu planiranih 65 miliona KM očekivanih od privatizacije – prodaje privrednih društava u kojima Federacija BiH ima manjinski udio u strukturi vlasništva.

Vlada je predvidjela u budžetskom razdjelu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije 3.000.000 KM za kapitalne transfere javnim preduzećima za finansiranje razvojnih projekata u Federaciji BiH.

Pošto je za 2016. godinu planirano donošenje zakona o preuzimanju finansiranja neizmirenih obaveza za PIO za period od 1992. do 2014. godine, za ove potrebe je na razdjelu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike bilo planirano 50.000.000 KM.

U predloženom budžetu za 2016. je bilo ukalkulirano i 1.000.000 KM na razdjelu Federalne uprave policije radi jačanja kapaciteta za borbu protiv terorizma, organiziranog kriminala i korupcije.

Bio je predviđen i poseban transfer od 1.000.000 KM za provođenje seta antikoruptivnih zakona. Izražena je spremnost Vlade da, u skladu sa stepenom provedbe ovih zakona, rebalansom budžeta osigura i dodatni novac.

Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH bilo je planirano 10.000.000 KM za početak aktivnosti na trajnom rješavanju smještaja institucija Vlade FBiH u Sarajevu i Mostaru.

U Prijedlogu budžeta, u odnosu na nacrt, Vlada je uvažila pojedine zahtjeve budžetskih korisnika koji su se većinom odnosili na unutrašnje prestrukturiranje planiranog novca u okviru njihovih razdjela.

Planirani prihodi od poreza u 2016. godini bili su 1.440,6 miliona KM, više za oko 129,7 miliona KM u odnosu na ovogodišnje. Neporezni prihodi trebali su da budu 381,3 miliona KM, što je također više za oko 47,3 miliona KM.

Po osnovu primitaka od finansijske imovine i zaduživanja, planirano je 712 miliona KM, za 38 miliona više nego u ovogodišnjem budžetu.

Struktura rashodovne strane budžeta za 2016. je odraz provedbe mjera restriktivne javne potrošnje, što je jedan od prioriteta ekonomske politike u narednim godinama, kako je navodila Vlada.

Za 2016., ukupni rashodi bili su planirani na 1.517,7 miliona KM, više za oko 47,3 miliona KM u odnosu na ovogodišnje.

Za otplate dugova je planirano oko 977,1 miliona KM, što je za oko 118,4 miliona KM više u odnosu na novac planiran po ovom osnovu u 2015.

Među tekućim transferima drugim nivoima vlasti i fondovima je bilo planirano i 50 miliona KM za finansiranje prvog zapošljavanja i samozapošljavanja, posebno mladih ljudi, a to je 30 miliona KM više nego u ovogodišnjem budžetu.

federalna.ba

Podijelite članak