Portal 072info

Domu zdravlja Zenica potrebni radnici

Na osnovu odredba Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeniéko- dobojskom kantonu (,Sluzbene novine Zeni¢ko-dobojskog kantona“ br. 8/19.), odredba Pravila o postupku prijema u radni odnos u JU ,Dom zdravlja‘ Zenica br. OU-01.1-59-23356/19. od 26.06.2019, godine i Odluke o potrebi prijema u radni odnos br. OU-01.1-24-24611/19. od 01.10.2019. godine, raspisuje se sljededi

JAVNI OGLAS za prijem radnika na neodredeno i odredeno radno vrijeme

JU ,Dom zdravlja‘ Zenica ima potrebu za zapoSljavanjem 29 radnika, i to 21 radnika na neodredeno vrijeme i 8 radnika na odredeno vrijeme.

Opéi uslovi za sve radnike su sljede¢ci – mora se posjedovati drzavljanstvo Bosne i Hercegovine, Sto se dokazuje dostavljanjem ovjerene kopije Uvjerenja o drzavljanstvu i mora se biti fiziéki i psihitki sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta, Sto se dokazuje dostavljanjem orginalnog Ljekarskog uvjerenja i orginalne Sanitarne knjiZice, u roku od 15 dana od dana zaprimanja odluke o njegovom izboru kao najboljeg kandidata. Za radnika pod radnim mjestom 5. – diplomirani pravnik, nije potrebno dostavijati orginalnu Sanitarnu knjizicu jer ovaj radnik ne radi sa pacijentima.

Ostali uslovi za objavijena radna mjesta su sljede¢i, i to:

1, Specijalista neuropsihijatrije/psihijatrije ~ 1 izvrSilac na neodredeno vrijeme sa probnim radom u trajanju od 3 mjeseca

-Posebni uslovi:

-zavrsen VSS Medicinski fakultet, Sto se dokazuje dostavijanjem ovjerene kopije diplome o zavrsenom Medicinskom fakultetu; zavrSena specijalizacija iz neuropsihijatrije/psihijatrije, Sto se dokazuje dostavljanjem ovjerene kopije uvjerenja o zavrSenoj specijalizaciji; polozen struéni ispit, Sto se dokazuje dostavljanjem ovjerene kopije uvjerenja o polozenom struénom ispitu i posjedovanje licence za samostalan rad u struci, Sto se dokazuje dostavljanjem ovjerene kopije Licence izdate od strane nadlezne Komore.

Opis poslova:

Specijalista neuropsihijatrije/psihijatrije radit Ge u Centru za mentalnu rehabilitaciju i obavljat ée poslove propisane u Sistematizaciji radnih mjesta u JU ,Dom zdravlja“ Zenica i Nomenklaturi zdravstvenih usluga.

Iznos osnovne plaée: 2.093,85 KM

Literatura za spremanje ispita: Psihijatrija, prof. dr. Predrag Kali¢anin 2002. godina; Psihijatrija, doc. dr. Dusan Kecmanovic, doc. dr. Slobodan Loga 1980. godina i Klini¢ka psihijatrija, prof. Dr. Jovan Marié 2005. godina

  • Specijalista porodi¢ne medicine ili doktor medicine – 14 izvrsilaca na neodredeno vrijeme sa probnim radom u trajanju od 3 mjeseca i doktor medicine – 5 izvrsilaca na odredeno vrijeme u trajanju od 1 godine sa probnim radom u trajanju od 3 mjeseca

-Posebni uslovi:

-zavrsen VSS Medicinski fakultet, Sto se dokazuje dostavljanjem ovjerene kopije diplome o zavrsenom Medicinskom fakultetu; za specijaliste porodi¢ne medicine zavrSena specijalizacija iz porodiéne medicine, Sto se dokazuje dostavljanjem ovjerene kopije uvjerenja o zavrSenoj; polozen struéni ispit, Sto se dokazuje dostavijanjem ovjerene kopije uvjerenja o polozenom struénom ispitu i posjedovanje licence za samostalan rad u struci, Sto se dokazuje dostavljanjem ovjerene kopije Licence izdate od strane nadlezne Komore.

Doktor medicine mora zavrSiti dodatnu edukaciju iz porodiéne medicine u roku od dvije godine od zaposlenja, s tim da istu mora upisati u roku od jedne godine od dana zaposlenja.

Opis poslova:

Specijalista porodi¢ne medicine i doktor medicine radit ée u Ambulanti porodiéne medicine i obavljati poslove propisane u Sistematizaciji radnih mjesta u JU ,Dom zdravlja“ Zenica.

Iznos osnovne place za specijalistu porodiéne medicine: 2.093,85 KM

Iznos osnovne plage doktora medicine: 1.744,87 KM

Literatura za spremanje ispita: Literatura kori8tena tokom studija na Medicinskom fakultetu.

  • Diplomirani psiholog ~ 1 izvrSilac na neodredeno vrijeme sa probnim radom u trajanju od 3 mjeseca

-Posebni uslovi: –

-diplomirani psiholog VSS VII/1 ili drugi ciklus, Sto se dokazuje dostavljanjem ovjerene kopije diplome o zavrsenom fakultetu i posjedovanje 1 godine iskustva radnog iskustva u struci, Sto se dokazuje dostavljanjem ovjerene kopije uvjerenja izdatog od strane nadleZnog poslodavca Opis poslova:

Diplomirani psiholog radit Ge u Centru za rani rast i razvoj u Sluzbi za zdravstvenu za&titu djece i obavlja poslove propisane u Sistematizaciji radnih mjesta u JU ,Dom zdravlja“ Zenica i Nomenklaturi zdravstvenih usluga.

Iznos osnovne plaée: 1.446,23 KM

Literatura za spremanje ispita: Psihologija abnormalnog doZivijavanja 1 ponaSanja, Gerald C. Davison, Jonh M. Neale

4, Diplomirani pravnik – 1 izvrSilac na odredeno vrijeme do povratka radnice sa trudni¢kog i porodiljskog odsustva sa probnim radom u trajanju od 3 mjeseca

-Posebni uslovi:

-zavrsen Pravni fakultet VSS VII/1 ili 240 ECTS bodova, Sto se dokazuje dostavljanjem ovjerene kopije diplome o zavrSenom fakultetu

Opis poslova:

Diplomirani pravnik radit ¢e kao saradnik za radne odnose u Odjeljenju za pravne poslove i obavija poslove propisane u Sistematizaciji radnih mjesta u JU ,Dom zdravlja‘ Zenica.

Iznos osnovne plaée: 1.446,23 KM

Literatura za spremanje ispita: Zakon o radu (,Sluzbene novine Federacije BiH“ br. 26/16. i 89/18.), Zakon o zdravstvenoj za&titi (,Sluzbene novine Federacije BiH® br. 46/10.}, Zakon o upravnom postupku (,Sluzbene novine Federacije BiH“ br. 2/98.) i Zakon o obligacionim odnosima (,Sluzbeni list RBiH* br. 2/92., 13/93. 1 13/94.)

  • Diplomirana medicinska sestra/tehni¢ar ili visa medicinska sestra radi obavijanja poslova sestra za njegu zajednici — 5 izvrSilaca na neodredeno vrijeme sa probnim radom u trajanju od 3 mjeseca

-Posebni uslovi:

-zavrsen Zdravstveni fakultet VSS 180 ECTS bodova ili Visa medicinska Skola VI/1, Sto se dokazuje dostavljanjem ovjerene kopije diplome o zavrSenom fakultetu odnosno Skoli; polozen struéni ispit, Sto se dokazuje dostavljanjem ovjerene kopije uvjerenja o polozenom strucnom ispitu; posjedovanje licence za samostalan rad u struci, Sto se dokazuje dostavljanjem ovjerene kopije Licence izdate od strane nadlezne Komore i polozen vozacki ispit B kategorije, Sto se dokazuje dostavijanjem ovjere kopije vozacke dozvole

Opis poslova:

Sestra za njegu u zajednici radit ce u Ambulantama porodi¢ne medicine i obavlja poslove propisane u Sistematizaciji radnih mjesta u JU ,Dom zdravlja“ Zenica i Nomenklaturi zdravstvenih usluga.

Iznos osnovne plaée: 1.105,00 KM

Literatura za spremanje ispita: Literatura kori8tena tokom studija

  • Fizioterapeutski tehni¢ar – 1 izvrSilac na odredeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci sa probnim radom u trajanju od 30 dana

-Posebni uslovi:

-zavrsen Srednja Medicinska Skola — smjer fizioterapeutski tehnicar SSS IV/1, Sto se dokazuje dostavljanjem ovjerene kopije diplome o zavrSenoj Skoli; polozZen struéni ispit, Sto se dokazuje dostavljanjem ovjerene kopije uvjerenja o polozenom struénom ispitu i posjedovanje licence za samostalan rad u struci, Sto se dokazuje dostavljanjem ovjerene kopije Licence izdate od strane nadlezne Komore

Opis poslova:

Fizioterapeutski tehniéar radit ¢e u Centru za fizikalnu rehabilitaciju i obavija poslove propisane u Sistematizaciji radnih mjesta u JU ,Dom zdravlja‘ Zenica i Nomenklaturi zdravstvenih usluga.

Iznos osnovne place: 893,83 KM

7, Medicinski laborant – 1 izvrsilac na odredeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci sa probnim radom wu trajanju od 30 dana, sa mjestom rada u Sluzbi za laboratorijsku dijagnostiku primarnog nivoa

-Posebni uslovi:

-zavrsena Srednja Medicinska Skola — smjer medicinski laborant SSS IV/1, Sto se dokazuje dostavljanjem ovjerene kopije diplome o zavrSenoj Skoli; polozen strucéni ispit, Sto se dokazuje dostavljanjem ovjerene kopije uvjerenja o poloZenom struc¢nom ispitu i posjedovanje licence za samostalan rad u struci, Sto se dokazuje dostavljanjem ovjerene kopije Licence izdate od strane nadlezne Komore

Opis poslova:

Medicinski laborant radi u Sluzbi za laboratorijsku dijagnostiku primrnog nivoa i obavlja poslove propisane u Sistematizaciji radnih mjesta u JU ,Dom zdravija* Zenica i Nomenklaturi zdravstvenih usluga.

Iznos osnovne place: 893,83 KM

Prijave na javni oglas podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa, sa kratkom biografijom, adresom, e – mail adresom i kontakt telefonom kandidata, preporuceno putem poSte ili na protokol JU »Dom zdravija“ Zenica, na adresu:

JAVNA USTANOVA ,,DOM ZDRAVLJA“ ZENICA UL. fra Ivana Jukiéa br. 2 ZENICA sa naznakom – Prijava na Javni oglas na radno mjesto pod rednim brojem -___ NE OTVARAJ! Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave nece se uzeti u razmatranje. Dostavljeni dokazi u ovjerenoj kopiji, ne mogu biti stariji od 6 mjeseci. JU ,Dom zdravlja‘ Zenica nije u obavezi da vrati dokumentaciju, koja se prilaze uz prijavu.

Kandidati ée putem telefona, e-mail adrese i obavijesti koja ée se objaviti na web strani JU ,Dom zdravija“ Zenica, biti obavijeSteni o terminu za odrzavanje intervjua, pismenog i usmenog struénog ispita. Za kandidate koji ne pristupe intervjuu, pismenom i usmenom struénom ispitu, utvrdit ée se da su odustali od prijave za zaposlenje.

Izbor kandidata koji imaju VSS ili VS struénu spremu, zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te odrzanom pismenom i usmenom stručnom ispitu. Izbor kandidata koji imaju SSS strucnu spremu, zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te odrzZanom intervjuu. O rezultatima Javnog oglasa, kandidati Ge biti pismeno obavijeSteni.

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama, kandidati mogu kontaktirati saradnika za pravne poslove na broj telefona 032 /248-823. —

DIREKTOR as ec! = Spc lege pec/, dr. Selvedina Sarajli¢-Spahié

Broj: OU-01.1-64-25138/19. Zenica, 07.11.2019. godina

Podijelite članak
  • 563
    Shares

Počitajte još

Plato ispred Doma zdravlja Zenica dobija novi izgled

072info

Dom zdravlja Zenica: Obavijest o radu tokom Kurban-bajrama

Redakcija

Početkom septembra novi izgled platoa ispred Doma zdravlja Zenica

072info

Zapratite 072info na Instagramu! 

KLIKNI OVDJE

Holler Box