Konkurs za direktora JP “Parking servis“ Zenica

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE
MARKETING

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 12. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 263. tačke 3. Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBIH“, broj: 81/15 i 75/21), člana 44. Statuta JP“Parking servis“ d.o.o. Zenica broj: 02-49-2575/18 i 02-45-6332/22 i Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JP “Parking servis“ d.o.o. Zenica broj: 070/22 od 20.06.2022. godine, Nadzorni odbor JP „Parking servis“ d.o.o. Zenica, raspisuje:

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora JP “Parking servis“ d.o.o. Zenica

Objavljuje se konkurs za izbor i imenovanje direktora JP “Parking servis“  d.o.o. Zenica, na period od četiri (4) godine, sa mogućnošću ponovnog imenovanja.

Opis pozicije direktora JP „Parking servis“ d.o.o. Zenica

Opis pozicije direktora  JP “Parking servis“ d.o.o. Zenica, u skladu sa članom 46. Statuta JP „Parking servis“ d.o.o. Zenica: zastupa i predstavljanja Društo prema trećim licima, organizuje i vodi poslove Društva, izrađuje prijedloge godišnjeg i trogodišnjeg plana poslovanja i ista dostavlja Nadzornom odboru, izrađuje mjesečne, kvartalne, polugodišnje i godišnje izvještaje o poslovanju, izvještava Nadzorni odbor na zahtjev Nadzornog odbora, saziva Skupštinu, provodi  etički kodeks, priprema prijedloge Statuta, Poslovnika o radu Skupštine, Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i njihove izmjene i dopune i dostavlja ih Nadzornom odboru, donosi Pravilnik o javnim  nabavkama i provodi Zakon o javnim  nabavkama  Bosne i Hercegovine i podzakonske akte iz oblasti javnih nabavki, priprema prijedlog odluke o raspodjeli dobiti i načinu pokrića gubitka, odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa radnika, odlučuje o svim pravima radnika iz radnog odnosa, donosi opšte akte Društva, čije donošenje nije u nadležnosti Nadzornog odbora ili Skupštine Društva, stara se i odgovara za zakonitost rada Društva, primjenjuje i provodi preporuke Odbora za reviziju i vanjskog revizora, obavlja i druge poslove neophodne za nesmetano odvijanje organizacije i vođenja poslovanja Društva.

Kandidat koji aplicira za poziciju direktora JP „Parking servis“ d.o.o. Zenica treba ispunjavati opšte i posebne uslove

I Opšti uslovi za imenovanje 

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,

2. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

3. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine),

4. da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine FBiH“ broj: 12/03, 34/03 i 65/13),

5. da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u F BiH („Službene novine u F BiH“, broj: 70/08), 

6. da nema privatni/finansijski interes u JP „Parking servis“ d.o.o. Zenica, 

7. da nije osuđivan za krivično djelo nespojivo sa dužnošću za koju se kandiduje,pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne, 

8. da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti direktora u javnim preduzećima u FBiH.

II Posebni uslovi  za imenovanje

1. da ima visoku stručnu spremu VSS-VII stepen,  odnosno visoko obrazovanje I (240 ECTS) II ili III ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – društvenog ili tehničkog smjera 

2. da ima 3 (tri) godine radnog iskustva, 

3. komunikativnost, sposobnost vođenja, timski rad, inovativnost i efikasnost,

4. da ponudi program razvoja Preduzeća za period od četiri godine, koji će biti predmet analize i ocjene u konkursnom postupku,

Potrebni dokumenti 

Prijava kandidata treba da sadrži: kraću biografiju, adresu i kontakt telefon.

Uz prijavu treba dostaviti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije, kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova i to: 

1. Uvjerenje o državljanstvu ili ovjerenu kopiju lične karte,

2. Univerzitetsku diplomu, 

3. Dokaz o radnom iskustvu u struci,

4. Program razvoja Preduzeća za period od četiri godine,

5. Ovjerene izjave o činjenicama iz tačke 2 do 6 općih uvjeta,

6. Uvjerenje nadležnog suda prema mjestu prebivališta, da kandidatu nije izrečena zaštitna mjera obavljanja aktivnosti tri godine od dana pravosnažnosti odluke o izrečenoj zaštitnoj mjeri.

Dokaz da kandidat nije osuđivan za krivično djelo nespojivo sa imenovanjem na poziciju direktora JP „Parking servis“ d.o.o. Zenica, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne, JP „Parking servis“ d.o.o. Zenica će pribaviti po službenoj dužnosti od nadležnog organa za unutrašnje poslove, za kandidate koji uđu u uži izbor. 

Sa kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija će obaviti intervju. Prije intervjua kandidati će biti pozvani da daju podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu, zatražiti dodatne preporuke i informacije o kandidatima.

Prilikom pristupanja kandidata na intervju, kandidat je obavezan ispuniti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje ili mogućnost koja bi mogla dovest do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja.

U slučaju kada postoje dokazi da u postupku imenovanja nisu ispoštovani principi ili postupci utvrđeni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, zainteresovana stranka može podnijeti prigovor na konačno imenovanje.

Prigovor se podnosi Nadzornom odboru JP „Parking servis“ d.o.o. Zenica, u roku od sedam dana od dana imenovanja.

Lični podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 49/06, 76/11 i 89/11). 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju lično ili poštom na adresu: 

JP “Parking servis“ d.o.o. Zenica

Nadzorni odbor JP „Parking servis“ d.o.o. Zenica

Ul. Muhameda Seida Serdarevića br.1, 72 000 Zenica

sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora JP „Parking servis“ d.o.o. Zenica – NE OTVARATI“

Konkurs ostaje otvoren 14 dana od dana njegovog posljednjeg objavljivanja, a isti će biti objavljen u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ i dnevnom listu „Dnevni avaz“, web stranici Grada Zenica, www.zenica.ba i JP „Parking servis“ d.o.o. Zenica, parkingservis.ba.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.