Portal 072info

Konkurs za izbor direktora KB Zenica

Na osnovu člana 45. Statuta JU Kantonalne bolnice Zenica i odluke Upravnog odbora JU Kantonalna bolnica Zenica od 21.12.2015. godine, JU Kantonalna bolnica Zenica raspisala je javni poziv
za izbor i imenovanje direktora JU Kantonalne bolnice Zenica. Kandidati treba da ispunjavaju slijedeće opšte uslove:

  • da je državljanin BiH,
  • da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova predviđenih za tu funkciju,
  • da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
  • da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava BiH,

Pored navedenih opštih uslova kandidat treba da ispunjava slijedeće posebne uslove:

  • da ima završen medicinski fakultet,
  • da ima završenu odgovarajuću specijalizaciju iz djelatnosti Ustanove,
  • da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci i spremi,
  • da ima potrebno znanje iz oblasti zdravstvenog menadžmenta.

Mandat direktora je 4 godine,pri čemu isto lice može biti imenovano ponovo najviše na još jedan mandat. Konkurs ostaje 15 dana od dana objavljivanja.

rtvze.ba

Podijelite članak