MUP Kantona Sarajevo zapošljava 200 novih policajaca

Screenshot 7 33

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo raspisalo je javni konkurs za popunu 200 slobodnih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije MUP-a KS u početnom činu “policajac”.

U obzir će biti uzete osobe životne dobi od 18 do 27 godina (uključujući i 27), državljani BiH s najmanje IV stepenom školske spreme, fizički i psihički sposobni za obavljanje policijskih poslova.

Kandidat ne smije biti otpušten s bilo koje pozicije u organima državne uprave, institucije s javnim ovlastima na svim nivoima u BiH ili vojne službe u BiH kao rezultat disciplinske sankcije. Protiv njega ne smije biti pokrenut krivični postupak i izrečena pravosnažna kazna zatvora za krivično djelo, osim za krivična djela protiv sigurnosti saobraćaja, u skladu s krivičnim zakonodavstvom. Kandidat ne može biti osoba koja je odbila da se pojavi pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju kao osoba koju je optužio taj tribunal.

Opći uslov koji se odnosi na životnu dob kandidat za kadeta mora ispunjavati na dan objave javnog konkursa.

Osobe kojima je UN/IPTF odbio certifikaciju dužne su u pisanoj formi iznijeti razloge odbijanja certifikacije i dostaviti primjerak relevantnog dokumenta UN/IPTF kojim se potvrđuje odbijanje certifikacije u skladu sa članom 131. Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo te se ove osobe izuzimaju od primjene kriterija koji se odnosi na životnu dob kandidata.

Pored općih uslova koji se odnose na prijem u radni odnos policijskih službenika, kandidati za prijem moraju ispunjavati sljedeće posebne uslove predviđene članom pravilnika, i to:

da nema sigurnosnih smetnji shodno utvrđenom stepenu tajnosti za radno mjesto u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka, da ima propisane psihofizičke sposobnosti potrebne za obavljanje poslova policijskog službenika u skladu s Pravilnikom o kriterijima i načinu utvrđivanja zdravstvene sposobnosti policijskih službenika Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova i da ima položen vozački ispit “B” kategorije.

Kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uslove, izuzev uslova koje policijski organ utvrđuje po službenoj dužnosti u toku postupka za izbor te koji su podnijeli potpisanu pismenu prijavu na propisanom obrascu i koji su podnijeli svu traženu dokumentaciju, imaju pravo pristupa testiranju koje uključuje test općeg znanja – po ispitnim pitanjima s liste pitanja koja za tekuću godinu utvrđuje policijski komesar, koja se objavljuju do 10. januara na zvaničnoj web stranici ministarstva, test fizičke sposobnosti i intervju (za kandidate koji ostvare jednak broj bodova).

Krajnji rok za prijave je 30. juni 2021. godine.

Prijava s potrebnim dokumentima se predaje lično (uz predočavanje identifikacionog dokumenta sa slikom i potpisom) u zatvorenoj koverti, najkasnije u roku od 30 dana od dana posljednjeg objavljivanja javnog konkursa, Upravi policije neposredno na Pisarnicu ministarstva ili putem preporučene pošte na adresu “Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo, ul. La Benevolencije br. 16, 71000 Sarajevo”, s naznakom “Za Javni konkurs – početni čin policajac – NE OTVARATI”.

Više informacija potražite na linku OVDJE.