ODGOVORNO I AMBICIOZNO: Čišija o rebalansu budžeta, kanton ide snažno naprijed

ODGOVORNO I AMBICIOZNO: Čišija o rebalansu budžeta, kanton ide snažno naprijed

Ministrica finansija Zeničko-dobojskog kantona Dženana Čišijauvjerena je da je rebalans budžeta ZDK nastavak odgovornepolitike ovog ministarstva, ali i cijele kantonalne vladeusmjerene na očuvanje socijalne sigurnosti, ali i razvoja kantonai njegovih općina i gradova.

Ministrica Čišija ističe da su sredstva planirana rebalansomključna za uspostavljanje pozitivne privredne klime i poboljšanje uslova života građana.

“Naš cilj je osigurati održivi razvoj kantona kroz odgovornoupravljanje budžetom i investicije u prioritetne projekte kojidirektno utiču na kvalitet života naših građana”, izjavila je ministrica Čišija.

Dokaz odgovorne politike su i pokazatelji za prva tri mjeseca u kojima nisu ostvareni veći rashodi od prihoda, kao i činjenica da će budžetska sredstva nakon rebalansa iznositi 624.463.000 KM.

Rebalansom budžeta se prema riječima ministrice Čišijepredviđaju značajna sredstva za unapređenje različitih sektora, od obrazovanja i zdravstvene zaštite do privrede i sigurnosti. Ministrica Čišija naglašava da će rebalans budžeta omogućitiostvarivanje ključnih programa Vlade Zeničko-dobojskogkantona.

Ključni projekti podržani rebalansom budžeta:

• Nabavka uniformi za policijske službenike: Pokrenuta je procedura za nabavku novih uniformi za sve policijskeslužbenike Uprave policije MUP-a Zeničko-dobojskogkantona, u skladu sa Uredbom o jedinstvenoj policijskojuniformi policijskih snaga u FBiH.

• Nabavka terenskih vozila i opreme za policiju: Uvrštena je nabavka terenskih vozila, pet dronova i HD auto kamera zapotrebe Uprave policije MUP-a, čime će se značajnounaprijediti operativne sposobnosti policije.

• Rješavanje skladišnog prostora za Civilnu zaštitu: Planirana su sredstva za nabavku građevine za potreberješavanja skladišnog prostora za Kantonalnu upravuCivilne zaštite, što će poboljšati efikasnost reakcije nakrizne situacije.

• IT hub i start-up inkubatori: Ministarstvu za privredu sudodijeljena sredstva za provođenje projekta uspostavljanjaIT hub-a i start-up inkubatora u Zenici, čime će se podržatiinovacije i razvoj novih tehnologija.

• Nova bolnica: Ministarstvu zdravstva su planirana sredstvaza izradu idejnog rješenja i projekta nove bolnice, štopredstavlja važan korak ka poboljšanju zdravstvene zaštiteu kantonu.

• Projekat uređenja parking prostora ispred poslovnezgrade Kantona koji će se realizovati u saradnji saMinistarstvom za prostorno uređenje, promet i komunikacije i Službom za zajedničke poslove

• Nabavka udžbenika: Odobrena su sredstva za nabavkuudžbenika za osnovne škole, osiguravajući ravnopravanpristup obrazovanju za svu djecu.

• Energetska efikasnost škola: Predviđena su sredstva zanastavak projekta energetske efikasnosti škola, temeljemzaključenih ugovora, što će dugoročno smanjiti troškove i poboljšati uslove u školama.

• Rekonstrukcija zatvorenog bazena: Planirana su sredstvaza rekonstrukciju zatvorenog bazena u Industrijskoj školiZenica, što će doprinijeti razvoju sporta i rekreacije.

• Opremanje i održavanje škola: Izdvojena su dodatnasredstva za nabavku opreme, rekonstrukciju i investicionoodržavanje u školama, čime će se poboljšati uslovi zaobrazovanje.

• Podrška centrima za djecu i penzionerima: Predviđen je dodatni iznos za poboljšanje rada i projekte JU Centra zadjecu i odrasle sa posebnim potrebama, te JU Penzionerskog doma sa stacionarom, što će značajnounaprijediti usluge za ove ranjive skupine.

• Podrška manifestacijama humanitarnog karaktera :Vlada ZDK se opredijelila za konkretnu podršku udruženju“Srce za djecu oboljelu od raka “ osiguravajući finansijskasredstva za podršku manifestaciji “Zlatni krug” u organizaciji ovog udruženja.

Čišija je izrazila nadu da će i Vlada F BiH pokazati svojuodgovornost prema građanima ZDK kroz osiguranje sredstavakoja su namjenjena za podršku nižim nivoima vlasti, a koja jošnisu implementirana.

Rebalans budžeta je rezultat pažljive analize potreba kantona i koordinacije sa Federalnim ministarstvom finansija, koje je dostavilo smjernice za ovaj proces. Prijedlog Izmjena i dopunaBudžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu je usklađen sa članom 10. i 11. Zakona o budžetima u FederacijiBosne i Hercegovine i Revidiranom projekcijom javnih prihodaza 2024. godinu, broj: 05-12-5-3861/24-1 od 13.05.2024. godine, dostavljenom od strane Federalnog ministarstvafinansija, koja je zasnovana na zadnjim zvaničnimmakroekonomskim prognozama, preuzetim od Direkcije zaekonomsko planiranje (DEP), te prati pretpostavljena kretanjaključnih parametara sa kojima su u korelaciji i zasnovana su napostojećim poreznim politikama.

Ministrica Čišija ističe da će se nastaviti sa transparentnim i odgovornim upravljanjem budžetom kako bi se osiguralaefikasna realizacija svih predviđenih projekata, te je zahvalnagrađanima na dosadašnjoj podršci i razumijevanju, sugestijama i prijedlozima.

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

NAJNOVIJE

BISSTOURS
rentacarZenica