AUTOR:
Portal 072info

DATUM:

Banke u Federaciji BiH u prva tri mjeseca ove godine ostvarile su pozitivan finansijski rezultat (zaradu) u iznosu od 72,6 miliona KM. To je za 17,2 miliona KM ili 19,2 posto manje u odnosu na isti period 2019. godine, piše BiznisInfo.

Podsjetimo da su mjere zatvaranja i ekonomska kriza počeli sredinom marta, nakon čega su banke uvele moratorije na brojne kredite. Puni efekti ovih dešavanja moći se će sagledati tek na kraju ove godine, ali se situacija odrazila na banke već u prvom kvartalu.

Ukupna neto dobit iznosila je 76,4 miliona KM (12 banaka), a gubitak su iskazale tri banke u iznosu od 3,8 miliona KM.

U FBiH je na kraju marta poslovalo 15 komercijalnih banaka, sa 544 organizaciona dijela, u kojima je bilo zaposleno ukupno 6.609 lica.

Depoziti, kao najznačajniji izvor finansiranja banaka iznosili su (na kraju marta ove godine) 19,1 milijardu KM, uz smanjenje za 266,2 miliona KM ili 1,4 posto, sa učešćem od 80,4 posto u ukupnoj pasivi.

Štedni depoziti, kao najznačajniji i najveći segment depozitnog i finansijskog potencijala banaka, smanjeni su za 91,1 milion KM ili 1 posto i iznose 9,5 milijardi KM.

Ukupni prihodi na nivou bankarskog sektora u FBiH iznose 292,8 miliona KM i u odnosu na isti period prethodne godine povećani su za iznos od 5,7 miliona KM, što predstavlja povećanje za 2 posto. Prihodi od kamata i slični prihodi učestvuju sa 60,8 posto, dok operativni prihodi učestvuju sa 39,2 posto.

U odnosu na isti period prethodne godine, došlo je do smanjenja učešća prihoda od kamata i sličnih prihoda za 2 procentna poena, dok je poraslo učešće operativnih prihoda.

Ukupni rashodi na nivou bankarskog sektora u FBiH iznose 219,8 miliona KM i u odnosu na isti period prošle godine povećani su za 22,9 miliona KM ili 11,6 posto.

  • Krediti iznose 15,3 milijarde KM i ostvarili su rast u iznosu od 36,2 miliona KM ili 0,2% u odnosu na kraj 2019. godine.
  • Krediti odobreni stanovništvu, sa učešćem u ukupnim kreditima od 48,4%, ostvarili su smanjenje od 0,3% i iznose 7,4 milijarde KM.
  • Krediti odobreni pravnim licima, sa učešćem u ukupnim kreditima od 51,6%, ostvarili su rast od 0,8% i iznose 7,9 milijardi KM.
  • Kreditni portfolio u nivou kreditnog rizika 3 (NPL) na dan 31.03.2020. godine iznosi 1,1 milijardu KM i čini 7% ukupnog kreditnog portfolia, i smanjen je za 14,6% u odnosu na kraj prethodne godine.

Ulaganja u vrijednosne papire sa 31.03.2020. godine iznose 1,5 milijardi KM, sa učešćem u aktivi od 6,1% i povećana su u odnosu na kraj 2019. godine za 5,2 miliona KM ili 0,4%.

Posmatrajući osnovne pokazatelje likvidnosti, kvalitativne i kvantitativne zahtjeve, kao i druge faktore koji utiču na poziciju likvidnosti banaka, može se zaključiti da je zadovoljavajuća likvidnost bankarskog sektora u FBiH sa 31.03.2020. godine.

  • Ukupna neto aktiva na nivou bankarskog sektora u FBiH sa 31.03.2020. godine iznosi 23,8 milijardi KM i za 407,2 miliona KM ili 1,7% je manja u odnosu na 31.12.2019. godine.
  • Ukupni kapital banaka u FBiH na dan 31.03.2020. godine iznosi 2,9 milijardi KM, što je za 191 milion KM ili 6,1% manje u odnosu na kraj 2019. godine, od čega dionički kapital iznosi 1,3 milijarde KM.
  • Stopa regulatornog kapitala bankarskog sektora FBiH na dan 31.03.2020. godine iznosi 17,7% i za 0,2 procentna poena manja je u odnosu na kraj 2019. godine, a za 5,7 procentnih poena veća je od zakonom propisanog minimuma od 12%.
  • Ukupna izloženost banaka na dan 31.03.2020. godine iznosi 27,8 milijardi KM, od čega se 24,3 milijarde KM odnosi na bilansne izloženosti, a 3,5 milijardi KM na vanbilansne stavke.
  • U prva tri mjeseca 2020. godine zabilježen je pad bilansne izloženosti u odnosu na kraj 2019. godine za iznos od 480,7 miliona KM ili 1,9%, a uzrokovan je smanjenjem novčanih sredstava i izvršenim knjigovodstvenim otpisom u skladu sa novim regulatornim okvirom, prema podacima Agencije za bankarstvo FBiH.

D. Sinanović/BiznisInfo