Privacy Policy – Politika privatnosti

Portal 072info posvećuje veliku važnost zaštiti osobnih podataka naših korisnika. Politika zaštite privatnosti uređuje način postupanja s informacijama koje 072info obrađuje odnosno prikuplja kad se posjete naše internet stranice. Obrada osobnih podataka temelji se na jednoj od zakonitih osnova obrade.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Osobnim podacima smatraju se oni podaci koji Vas identificiraju (poput imena, adrese, e-maila ili poštanske adrese i dr.). 072info ne prikuplja Vaše osobne podatke osim u slučaju kada ste nam ih Vi izričito učinili dostupnima (npr. prilikom naručivanja proizvoda ili pretplate ili nekog drugog razloga), čime pristajete odnosno dajete privolu na njihovo korištenje u niže navedene svrhe.

Korištenje i otkrivanje odnosno prijenos osobnih podataka

072info koristit će Vaše osobne podatke za potrebe tehničkog upravljanja internetskim stranicama, analize preferenci te dostave općih i individualiziranih ponuda, s ciljem da Vam se omogući pristup posebnim informacijama te za potrebe komunikacije s Vama. Obavještavamo Vas da je moguće da Vaše osobne podatke učinimo dostupnima i drugim društvima unutar 072info i klijentima, a sve s ciljem ispunjenja svrhe za koju su navedeni osobni podaci prikupljeni. Također, 072info savjetuje svim roditeljima da djecu poduče o tome kako sigurno i odgovorno postupati s osobnim podacima na internetu. Usluge koje pružamo nisu namijenjene osobama mlađim od 16 godina, ali za podatke koje prikupljamo ili obrađujemo ne možemo znati da li se odnose na osobe mlađe od 16 godina. Savjetujemo svim roditeljima da poduče osobe mlađe od 16 godina o tome kako sigurno i odgovorno postupati s osobnim podacima na internetu.

Politika vezana uz korištenje i pohranjivanje Kolačića (HTTP cookies)

Naše internet stranice koje posjećujete koriste kolačiće. Kolačićima se smatraju datoteke male veličine koje se privremeno pohranjuju na Vašemu tvrdom disku, što našoj internet stranici omogućava prepoznavanje Vašega računala prilikom sljedećeg posjeta stranice 072info. Navedeni alati mogu prikupljati i pohranjivati tehničke podatke kao što su kolačići, IP adresa korisnika i/ili posjetitelja, identifikator mobilnog uređaja, podatke o pregledniku i slično, ali pritom ne identificiraju osobu. Kolačići koji se pohranjuju služe u analitičke i statističke svrhe i za funkcioniranje svih značajki internetske strance i boljeg korisničkog iskustva. Ti kolačići mogu biti stalni kolačić koji na računalu korisnika ostaju pohranjeni i nakon posjeta te privremeni kolačići koji se pohranjuju samo tokom posjeta stranici.

Kolačićima trećih strana 072info se koristi za dobivanje statističkih podataka o posjećenosti i načinu upotrebe naše internet stranice. Podaci koji se prikupljaju uključuju IP adresu korisnika, podatke o pregledniku, jeziku, operativnom sustavu i druge standardne statističke podatke koji se prikupljaju i analiziraju isključivo u anonimnom i masovnom obliku. Ovisno o postavkama na Vašem internetskom pretraživaču, kolačići se mogu automatski prihvaćati. Ako niste suglasni njihovom upotrebom, kolačiće možete u bilo kojem trenutku lako izbrisati i/ili trajno isključiti na vašem računalu ili mobilnom uređaju pomoću postavki preglednika kojim se koristite. Više informacija o upravljanju kolačićima potražite na stranicama preglednika kojim se koristite. Napominjemo kako je svrha kolačića poboljšanje i omogućivanje upotrebe naše internet stranice te sprječavanjem ili brisanjem kolačića možete onemogućiti funkcioniranje značajki naše internet stranica ili uzrokovati drugačiji rad i izgled u vašem pregledniku. Korisnici mogu zatražiti brisanje njihovih podataka koje prikupljamo tako da odu na svoj Facebook profil i kliknu gumb Pošalji zahtjev na stranici Postavke i privatnost > Postavke > Aplikacije i web-mjesta.

Sigurnost

072info ulaže velike napore kako bi se osigurala sigurnost ličnih podataka te usklađenost s važećim propisima o zaštiti podataka (poput Opšte uredbe o zaštiti podataka, Zakona o provedbi opšte uredbe o zaštiti podataka i dr.). Napominjemo kako su Vaši podaci savjesno zaštićeni od gubitka, uništenja, manipulacije, neovlaštenoga pristupa i neovlaštenog izdavanja. Naši zaposlenici obavezni su poštivati povjerljivost Vaših podataka i pridržavati se opštih akata 072info. Također, 072info koristi najsavremenije tehničke i organizacijske zaštitne mjere kako bi osiguralo sigurnost Vaših osobnih podataka.

Rok pohranjivanja

Pohranjujemo Vaše podatke do isteka roka od tri godine računajući od isteka ugovornog odnosa, osim onih podataka za koje važeći propisi propisuju duži rok pohranjivanja. Vaši podaci se u svrhe izravnog marketinga na temelju legitimnog interesa koriste do isteka roka od tri godine računajući od isteka ugovornog odnosa, a kod podataka korisnika tri godine nakon prikupljanja istih, osim onih podataka za koje važeći propisi propisuju duži rok pohranjivanja. Ukoliko je prisutna privola za obradu u promidžbene svrhe koja se proteže i na razdoblje koje slijedi nakon propisanog roka, Vaše podatke pohranjujemo sve do povlačenja privole.

Veze s drugim stranicama

Ova politika privatnosti odnosi se na početnu stranicu domaćina 072info. Navedene stranice mogu sadržavati veze s drugim davateljima usluga te se na njih ne odnosi ova politika privatnosti. Prilikom napuštanja internet stranice 072info, molimo Vas da se upoznate s politikom privatnosti na svakoj internet stranici koja prikuplja osobne podatke.

Obavijest o promjenama i kontakt

Svaka promjena naše politike privatnosti bit će objavljena na početnoj stranici i na drugim mjestima za koje se smatra da su za to prikladna.

PRIVACY POLICY

The 072info portal attaches great importance to the protection of the personal data of our users. The Privacy Policy regulates the manner of handling information that 072info processes or collects when you visit our website. The processing of personal data is based on one of the legal bases of processing.


Collection and processing of personal data


Personal data is considered to be information that identifies you (such as name, address, e-mail or postal address, etc.). 072info does not collect your personal data unless you have explicitly made it available to us (eg when ordering a product or subscription or for some other reason), by which you consent or consent to their use for the purposes listed below.


Use and disclosure or transfer of personal data


072info will use your personal data for the purposes of technical management of the website, analysis of preferences and delivery of general and individualized offers, in order to provide you with access to specific information and for the purpose of communication with you. We would like to inform you that it is possible to make your personal data available to other companies within 072info and to clients, all with the aim of fulfilling the purpose for which the stated personal data was collected. Also, 072info advises all parents to teach children how to safely and responsibly handle personal information online. The services we provide are not intended for persons under 16 years of age, but for the data we collect or process we cannot know whether they relate to persons under 16 years of age. We advise all parents to teach people under the age of 16 how to handle personal information safely and responsibly online.


Policy related to the use and storage of cookies (HTTP cookies)


Our websites you visit use cookies. Cookies are small files that are temporarily stored on your hard drive, which allows our website to recognize your computer the next time you visit 072info. These tools may collect and store technical data such as cookies, IP address of the user and / or visitor, mobile device identifier, browser data, etc., but do not identify the person. The cookies that are stored are used for analytical and statistical purposes and for the functioning of all features of the website and a better user experience. These cookies can be permanent cookies that remain stored on the user’s computer even after the visit, and temporary cookies that are stored only during the visit to the site.


Third-party cookies 072info is used to obtain statistics on traffic and how to use our website. The data collected includes the user’s IP address, browser, language, operating system and other standard statistics that are collected and analyzed exclusively in anonymous and mass form. Depending on the settings on your internet browser, cookies may be accepted automatically. If you do not agree to their use, you can easily delete and / or permanently disable cookies on your computer or mobile device at any time using the settings of the browser you are using. For more information on managing cookies, visit the pages of the browser you are using. Please note that the purpose of cookies is to improve and enable the use of our website, and by preventing or deleting cookies you may disable the features of our website or cause a different operation and appearance in your browser. Users can request the deletion of their data we collect by going to their Facebook profile and clicking the Submit Request button on the Settings and Privacy> Settings> Apps and Websites page.

Security


072info makes great efforts to ensure the security of personal data and compliance with applicable regulations on data protection (such as the General Regulation on Data Protection, the Act on the Implementation of the General Regulation on Data Protection, etc.). Please note that your data is conscientiously protected from loss, destruction, manipulation, unauthorized access and unauthorized disclosure. Our employees are obliged to respect the confidentiality of your data and adhere to the general acts of 072info. Also, 072info uses the most modern technical and organizational protection measures to ensure the security of your personal data.


Shelf life


We store your data until the expiration of the three-year period, counting from the expiration of the contractual relationship, except for those data for which the applicable regulations prescribe a longer storage period. Your data is used for direct marketing purposes on the basis of legitimate interest until the expiration of three years from the expiration of the contract, and for user data three years after collection, except for those data for which applicable regulations prescribe a longer retention period. If there is a consent for processing for promotional purposes that extends to the period following the prescribed period, we store your data until the withdrawal of consent.


Links to other sites


This privacy policy applies to the homepage of the host 072info. These pages may contain links to other service providers and are not covered by this privacy policy. When leaving the 072info website, please read the privacy policy on each website that collects personal information.

Notification of changes and contact

Any changes to our privacy policy will be posted on the Homepage and other sites deemed appropriate.