Udruženje Forum građana Zenice realizovalo projekat „NE BACAJ OTPAD – ISKORISTIV JE“.

Osnovni cilj projekta je podizanje javne svijesti o neophodnosti intenzivnijeg učešća svih građana u zbrinjavanju komunalnog otpada.

Razvojem industrije i tehnologije, hiperprodukcijom roba široke potrošnje i konzumentskim načelima cjelokupne privrede, svakim danom stvaramo sve više otpada. Ovaj problem je evidentan u svim sferama života sa tendencijom pojavljivanja novih vrsta otpada koji su biološki nerazgradivi i čijim nepropisnim zbrinjavanjem, odnosno običnim odlaganjem na deponije/odlagališta izazivamo dugoročno zagađenje vode, zemlje i zraka sa nesagledivim poljedicama.

Dnevno, svaki građanin u BiH proizvede u prosjeku 1 kg otpada. Za zbrinjavanje, odnosno neškodljivo deponovanje tolikih količina otpada potrebna su velika finansijska sredstva. Naša država nema ekonomski potencijal za ulaganja u nove tehnologije za preradu i zbrinjavanje otpada.

Međutim, to nije razlog zašto se zakonska regulativa ne usklađuje sa EU normativima, i da se upravljanje otpadomdefiniše kao integralan proces, od početnog kućnog razvrstavanja, zatim odlaganja u namjenske posude, prikupljanja i prevoza, razvrstavanja, reciklaže i na kraju deponovanja ostataka na neškodljiv način za okolinu.

Nakon provedenih analiza projektni tim je definisao slijedeće preporuke:1. Razvijati sistem INTEGRALNOG UPRAVLJANJA OTPADOM 

​Integralno upravljanje podrazumijeva koordinirane aktivnosti na prikupljanju, primarnoj selekciji, izradi pretovarnih čvorišta, transportu, preradi i propisnom odlaganju.

​Upravljanje otpadom se treba organizovati integralno na nivou kantona, a zatim spustiti na nivo jedinica lokalne samouprave. 

​Sve aktivnosti upravljanja otpadom provoditi po savremenim principima „kružne /ciklične ekonomije“. 2. Organizovati MINI REGIJE za grupe općina gdje bi se formirale pretovarne stanice -reciklažna dvorišta, što će znatno podići efikasnost u fazi prikupljanja i pojeftiniti prevoz do mjesta prerade i odlaganja.3. Dopuniti postojeće kantonalne propise:- Svaka općina treba da formira KATASTAR DIVLJIH DEPONIJA i na osnovu toga da uradi godišnji plan sanacije istih.- Pooštriti kazne za nepridržavanje propisa o odlaganju otpada.- Svaka općina u  ZDK treba da ima barem jednog EKO POLICAJCA koji bi bio ovlašten da na licu mjesta izriće kazne zbog prekršaja nazakonitog odlaganja otpada.4. Uvesti ZABRANU KORIŠTENJA PLASTIČNIH VREĆICA ili ZNATNO POVEĆATI CIJENE ISTIH KROZ POSEBNU TAKSU. Ostvarena finansijska sredstva koristiti za promotivne aktivnosti na podizanju svijesti građana i za edukaciju najmlađih o zaštiti prirode.5. U proceduri odobravanja namjenskih budžetskih sredstava za rekonstrukciju i izgradnju komunalne infrastrukture, startnu prednost treba da imaju LOKALITETI NA KOJIMA GRAĐANI AKTIVNO UČESTVUJU U SANACIJI DIVLJIH DEPONIJA u partnerstvu sa lokalnom upravom.6. Uvesti DAN ČISTE OKOLINE u ZDK – da to budu akcijeuređenja zelenih površina u gradskom/općinskom urbanom području i šumskim izletištima sa akcijama pošumljavanja.7. Uvesti  kontinuiranu kampanju  PODIZANJA KOLEKTIVNE SVIJESTI GRAĐANA promotivnim i edukativnim aktivnostima o neophodnosti učestvovanja u zbrinjavanju otpada na savremen i pristupačan način. U  budžetu kantona predvidjeti namjenska sredstva za promotivno/edukativne kampanje koje traju cijelu godinu.​​​​​​

Projekat je podržan od strane Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona.​