Koliko novca kantoni dobijaju iz budžeta FBiH i na šta se on troši?

bac139a13d96bf0687a17a9617871c66

Svake godine se iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine izdvaja novac za kantone, pa se ta praska nastavlja i u ovoj godini. Naime, premijer FBiH Fadil Novalić je najavio da će u 2022. godini ukupan transfer prema kantonima iznositi 200 miliona, čime im se pruža prilika da povise naknade određenim kategorijama stanovništva, naprimjer porodiljama.

Ipak, uprkos izdvajanjima iz budžeta iz većine kantona se može čuti kako nemaju novca za povećanje naknada. Zbog svega, u kantonima smo zatražili objašnjenje koliko su proteklih godina dobili novca iz budžeta FBiH, u šta su ih utrošili i da li su za utrošeno morali podnijeti izvještaje Federalnoj vladi.

Za zdravstvo 2,5 miliona KM u USK

– U 2019. godini Vlada FBiH doznačila je Unsko-sanskom kantonu 4.000.000 KM miliona finansijske pomoći utvrđene za potrebe zdravstva i uspostavljanje povoljnog stanja sigurnosti u USK, na osnovu zaključka Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Novac je raspoređen na sektor zdravstva i unutrašnjih poslova, preciznije 2,5 miliona za zdravstvo i 1,5 za sigurnost, odnosno MUP-u USK.

Novac za zdravstva preraspoređen je Kantonalnoj bolnici u Bihaću i domovima zdravlja angažiranim u pružanju pomoći migrantskoj populaciji. Od sredstava za oblast sigurnosti, 1.197.799,53 KM je i danas na računu Vlade USK rezervisano za potrebe MUP. Detaljan izvještaj proslijeđen je Ministarstvu finansija Federacije – rekao nam je Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona.

U 2020. i 2021. godini Federalno ministarstvo finansija isplatilo je USK podršku od po 23,903,093 KM na ime pomoći kantonima u sanaciji posljedica nastalih usljed pandemije koronavirusa.

– Radi se o sredstvima koja su raspoređena na sve kantone. Novac iz 2020. godine odnosi se na kreditni aranžman (RFI instrument brzog finansiranja) BiH i Međunarodnog monetarnog fonda (MMF). Ovaj novac će vraćati svi nivoi vlasti nakon određenog grace perioda. Novac za 2021. godinu nije dio kreditnog aranžmana države BiH i MMF-a. To su sredstva države BiH koja su povučena na osnovu kvote koje BiH ima kod MMF-a. Ni FBiH niti kantoni u ovom slučaju ne snose troškove. Naime, 23 miliona iz 2020. su također opravdana kod Federalnog ministarstva finansija dok se 23 miliona iz 2021. godine u potpunosti prenose u budžet za 2022. – objašnjava Ružnić.

Goražde dobilo 2020. godine 4,1 miliona KM

Upitali smo da li je Vlada FBiH tražila povratnu informaciju, izvještaj u šta je kanton utrošio novac.

– Vlada Unsko-sanskog kantona je tražila od Vlade Federacije BiH preciziranje namjene ovih sredstava. Nakon što smo dobili upute, urađeni su i dostavljeni izvještaji o utrošku – kazao je Ružnić.

Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goraže Aida Obuća nam je navela koliko je ovaj kanton dobio novca iz budžeta FBiH od 2017. godine do danas.

– Iz Budžeta FBiH doznačavana su sredstva BPK Goražde, te je 2017. godine doznačeno 2.440.000,00 KM, u 2018. godini 2.000.000,00 KM, u 2019. godini 3.000.000,00 KM, u 2020. godini 4.152.192,00 KM, a u 2021. godini 4.152.192,00 KM. Vlada Federacije BiH je svojom odlukom odredila da se u 2020. godini sredstva doznačavaju za sanaciju posljedica nastalih proglašenjem pandemije COVID-19, a u 2021. godini za provođenje strukturalnih reformi i prevazilaženje socijalnih, ekonomskih i zdravstvenih posljedica pandemije COVID-19, te za infrastrukturne projekte – navodi Obuća i dodaje:

– U toku 2020. i 2021. godine je u skladu sa odlukama Vlada Federacije BiH, prije doznačavanja sredstava, zaključivan odgovarajući ugovor o dodjeli kojim se BPK Goražde obavezao dostaviti izvještaj o namjenskom utrošku sredstava. Bosansko-podrinjski kanton Goražde, naravno, pravovremeno dostavlja izvještaje o namjenskom utrošku sredstava.

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirnes Bašić kaže da je ZDK 2020. i 2021. godine dobio po 31.878.226,00 KM, dakle ukupno oko 63,7 miliona KM podrške iz budžeta FBiH iz RFI aranžmana brze finansijske pomoći sa MMF-om.

Novac je otišao za plaće, naknade, materijalne troškove

– Odlukom Vlade FBiH, novac je dodijeljen na ime pomoći u sanaciji posljedica nastalih usljed proglašenja pandemije koronavirusa. To su, prema odluci Vlade FBiH, 2020. godine bili izdaci nastali izvršenjem kantonalnih budžeta, kako redovni troškovi korisnika – plaće i naknade, materijalni troškovi i slično, kao i pomoć iz budžeta prema privrednicima i stanovništvu. Prošle godine podrška je bila namijenjena za provođenje strukturalnih reformi i prevazilaženje socijalnih, ekonomskih i zdravstvenih posljedica pandemije, kao i infrastrukturne projekte – navodi Bašić.

Kaže kako je Vlada ZDK protekle dvije godine realizirala niz programa i projekata sanacije posljedica pandemije koronavirusa u svim oblastima.

– Zahvaljujući sredstvima iz budžeta ZDK, a u značajnoj mjeri i navedenoj finansijskoj podršci Vlade FBiH, uspjeli smo realizirati važne projekte jačanja, prije svega, sektora zdravstva, koji je najsnažnije osjetio udar pandemije, ali i programe podrške i pomoći privredi, poljoprivredi i boračkoj zaštiti – govori Bašić.